Menú

Blog.

Categorías

Automatiza os teus investimentos en empresas da economía real

Automatiza os teus investimentos, tomando todas as decisións sobre os produtos que desexas adquirir e contribúen a financiar a empresas da economía real

Cando o ser humano inventou o arado foi capaz de revolucionar a forma de cultivar e alumar a agricultura como unha actividade económica básica para a alimentación e supervivencia das persoas. O mesmo sucedeu cando se alumou o automóbil e transformouse para sempre a nosa forma de movernos polo mundo. A revolución dixital ha traído consigo un novo cambio de paradigma. Software, aplicacións web, smartphones, IoT… Hoxe en día podemos automatizar miles de accións básicas e centrarnos no importante.

Tanto as entidades bancarias tradicionais como as FinTech implementaron as bondades da dixitalización no sector financeiro. Así, en plataformas como Inversa Invoice Market podes automatizar os teus investimentos, sacándolle todo o partido ao teu coñecemento e beneficiándoche dun desenvolvemento tecnolóxico que che permite decidir con precisión en que invistes.

De tal maneira que as FinTech de financiamento alternativo en liña logran fusionar software e marketplaces sofisticados cos desexos de investimento dos pequenos aforradores e as necesidades de financiamento das empresas da economía real.

Automatizar os investimentos convértese, así, nunha acción puramente humana. E nunha forma de facilitarlle o traballo ás persoas que desexan investir o seu diñeiro para lograr unha rendibilidade polos seus aforros e, de paso, apoiar ás empresas para obter liquidez para afrontar os seus gastos e acometer investimentos.

1. Tes toda a información e o poder de decisión

Moitas persoas cando escoitan a palabra automatizar pensan en robots de distopías futuristas como as escritas por Isaac Asimov ou Philip K. Dick. Con todo, a realidade dista moito destas fantasías.

A automatización leva implementando desde hai séculos e o seu obxectivo é empregar máquinas para realizar accións meramente funcionais, baseándose nas ordes das persoas.

Cando empregamos un robot de cociña para facer unhas lentellas, nós decidimos o prato, compramos os ingredientes, envorcámolos dentro do robot e seleccionamos o programa adecuado para que as lentellas queden perfectas.

Automatizar os teus investimentos nun marketplace de crowdfactoring funciona dunha forma similar. Non cedes a capacidade de decisión a unha máquina, senón que, baseándoche nos teus coñecementos e na ampla información que ofrece a plataforma, estableces como desexas que sexan os teus investimentos.

Así, todos os investimentos que se realicen co teu diñeiro responderán con absoluta exactitude aos parámetros que estableceses previamente. Do mesmo xeito que lle dis ao robot como debe cociñar, nun marketplace de crowdfactoring podes indicarlle á plataforma como debe investir.

A toma de decisións segue sendo túa, o único que automatizas é o clic.

2. Establece os requisitos para automatizar os teus investimentos

Como sabe a plataforma que investimentos desexas realizar? Dunha forma moi sinxela. Antes de activar a opción que automatiza os teus investimentos, debes indicar cal é a cantidade e os requisitos que debe cumprir o sistema á hora de investir en facturas.

Todo iso é posible grazas ao potente desenvolvemento tecnolóxico que hai detrás de marketplaces de financiamento alternativo como Inversa Invoice Market, que non só facilitan o acceso aos produtos de investimento, senón que tamén permiten automatizar os investimentos.

Se temos en conta o que vimos de expoñer, podemos pasar a analizar os parámetros que pode establecer un aforrador para que o sistema xestione os seus investimentos en función dos seus intereses e coñecementos.

2.1. Cantidade

O primeiro parámetro é, loxicamente, a cantidade de diñeiro a investir. Todos os aforradores poden establecer a que cifra ascende o diñeiro que desexan investir en cada momento.

De tal forma que podes planificar os teus investimentos e finanzas con total liberdade. O sistema xamais investirá máis diñeiro do que estipulaches á hora de activar a automatización dos teus investimentos. O que che garante plena autonomía e capacidade de decisión sobre a cantidade do diñeiro que invistes.

2.2. Rendibilidade

A principal motivación de todo investidor é, sen ningunha dúbida, a obtención dunha rendibilidade. Empregar o seu diñeiro para xerar máis recursos económicos. Desde que o mundo é mundo, a rendibilidade xogou un papel fundamental nos investimentos.

Coa automatización dos investimentos este feito non cambiou.

No marketplace de Inversa, antes de activar esta funcionalidade podes establecer cal é a rendibilidade mínima que desexas obter á hora de investir nunha factura.

Imaxinemos, por exemplo, que un pequeno aforrador indica que desexa investir 500 euros e que a rendibilidade mínima que espera polo seu investimento é dun 6%. O sistema descartará automaticamente todos os efectos que proporcionen unha rendibilidade inferior a esa cifra.

2.3. Prazo

Nas plataformas de crowdfactoring como Inversa, as facturas teñen un prazo de pago. Aínda que o investidor recibe a rendibilidade por adiantado, non recuperará o seu investimento ata que se produza o vencemento da factura na que investiu.

Pois ben, calquera investidor pode indicarlle ao programa o período máximo de vencemento que deben ter as facturas nas que desexa investir.

De tal maneira que se, por exemplo, estipulas que non desexas investir o teu diñeiro en facturas cunha data de vencemento superior aos 100 días, o sistema xamais realizará un investimento nunha factura cuxo vencemento é a 180 días.

2.4. Nivel de risco

Xunto á R de rendibilidade atopámonos coa R de risco. Toda investimento conleva un nivel de risco, o cal fluctúa en función da cualificación do grao de calidade crediticia da empresa na que se vai a investir.

No caso de Inversa, a compañía Rating INFORMA outorga unha cualificación crediticia a cada empresa obrigada a pagar as facturas. Dita cualificación móvese nunha escala que vai do 0 ao 20, sendo 0 a peor calidade crediticia. De tal maneira que se establecen cinco tipos de niveis de risco:

  • De 0 a 6. Non se pode comercializar as facturas de empresas que presentan esta cualificación.
  • De 7 a 10. O risco do investimento é medio-alto.
  • De 11 a 15. A empresa presenta un risco medio-baixo.
  • De 16 a 20. O risco da operación é baixo.
  • AP. O obrigado da factura é unha Administración Pública e, polo tanto, non entra dentro da escala.

Tendo en conta destes niveis de risco, o investidor pode establecer que o nivel máximo de risco que desexa afrontar é medio-baixo. De tal maneira que o sistema non investirá en ningunha factura por encima do devandito nivel.

2.5. Debedor

Neste apartado, o investidor pode determinar se está disposto a adquirir os dereitos dunha empresa, dunha administración pública ou de ambas.

As administracións públicas non presentan risco, de tal maneira que a rendibilidade que ofrecen as súas facturas é menor.

Mentres que as empresas, como indicamos no subapartado anterior, teñen diversas cualificacións crediticias, en función da análise da súa solvencia.

2.6. Seguro de crédito

A plataforma de Inversa ofrece unha opción que pode resultar moi interesante para os investidores menos atrevidos e que prefiren sacrificar a rendibilidade para reducir o risco dos seus investimentos. Estamos a falar do seguro de crédito.

Nalgúns casos, a solvencia do librado é analizada por unha compañía de seguros. De tal forma que dita compañía responsabilízase do pago do diñeiro investido en caso de insolvencia do librado ou debedor. Ditas facturas preséntanse no marketplace de Inversa como facturas aseguradas.

Os investidores que desexen investir unicamente nestas facturas aseguradas poden indicalo á hora de establecer os parámetros de investimento.

Automatiza os teus investimentos mantendo o control total sobre as mesmas

3. Debuxa un retrato preciso dos investimentos que desexas realizar

A suma destes parámetros permite ao sistema confeccionar un retrato robot dos investimentos que o aforrador desexa facer.

Vexámolo mellor cun exemplo.

Imaxinemos que un investidor establece que quere investir 500 euros en facturas cuxos librados son empresas. Cunha rendibilidade mínima do 6%, un nivel de risco máximo medio-alto e sen necesidade de que estean aseguradas.

O sistema atopa estas tres facturas:

  • Factura 1. O librado é unha empresa, o nivel de risco é medio-baixo, a rendibilidade do 5% e a factura está asegurada.
  • Factura 2. O librado é unha administración pública, o nivel de risco, por tanto, é AP e a rendibilidade do 4%.
  • Factura 3. O librado é unha empresa, o nivel de risco é medio-alto, a rendibilidade que se ofrece é do 8% e a factura non está asegurada.

En cal delas investirase? En factúraa número 3. Posto que a factura 2 é dunha Administración Pública e a factura 1 presenta unha rendibilidade demasiado baixa.

Este exemplo permítenos observar como automatizar os investimentos non supón renunciar ao poder de decisión, senón exercelo de maneira eficiente e sen ter que estar permanentemente pendente dos produtos de investimento que saen no marketplace.

4. Non chegues tarde aos produtos que máis se axustan aos teus intereses

Precisamente, un dos grandes beneficios de automatizar os investimentos é que os aforradores non teñen que entrar constantemente ao marketplace en busca de investimentos que se axusten aos seus desexos e demandas.

Esta funcionalidade permite aos investidores que non dispoñen moito tempo para estudar o mercado non só poder investir, senón decidir con precisión como desexan facelo.

Pero, ademais, é clave á hora de evitar que un investidor quede sen realizar un investimento que encaixa á perfección no que busca.

Vexámolo mellor a través dun caso práctico.

Unha empresa cedente sobe unha factura que emitiu a unha plataforma de crowdfactoring como Inversa Invoice Market. O librado desta factura é unha compañía cunha excelente cualificación crediticia, o que implica que o risco da operación é baixo. A rendibilidade fíxase nun 5%.

Unha investidora habituada a empregar a plataforma aposta sempre por investir en facturas cun nivel de risco baixo, debido a que prefire non optar a unha rendibilidade maior, pero investir sen risco. A factura que se subiu encaixa totalmente na súa estratexia de investimento.

Por desgraza, non é a única investidora que pensa o mesmo. De tal forma que cando accede ao marketplace xa se terminou o proceso de financiamento desta factura.

Se tivese activada a opción de automatizar investimentos e fixado os parámetros dos investimentos que busca, non se quedou sen poder investir neste efecto.

5. Escolle as facturas en función dos librados

Ademais dos parámetros que describimos, os investidores tamén poden establecer en que librados desexan investir.

É dicir, o investidor selecciona a un librado no que confía, ben pola súa reputación, ou ben porque adoitan publicarse facturas súas de forma recorrente e xamais deu ningún problema. E o sistema procede a realizar investimentos só no librado seleccionado.

Ademais, o investidor pode establecer dous topes aos devanditas investimentos:

  • O importe que desexa investir por cada factura do librado.
  • O importe máximo que ten pensado investir en devandito librado.

Que sucede se hai un librado na plataforma no que non desexamos investir, aínda que as condicións do investimento axústense aos parámetros que desexamos? O sistema investirá nel igualmente? Non. Basta con seleccionar na plataforma que se desexa investir 0 euros nun librado. E o sistema non realizará ningún investimento ligado a el.

Desta maneira, o investidor controla todos e cada un dos aspectos da automatización dos seus investimentos. Non só as condicións do produto que adquire, senón que tamén pode controlar con precisión con quen establece unha relación. E, ademais, asegúrase de non perderse un investimento que lle interesa realizar.

6. Persoas investindo en persoas… de forma automatizada

A automatización dos investimentos non desvirtúa, no máis mínimo, a esencia das plataformas de financiamento alternativo como Inversa: ser vehículos para permitir que as persoas poidan investir noutras persoas.

Simplemente automatiza estes investimentos máis humanos, que conxugan a procura de rendibilidade co apoio ás empresas da economía real.

A automatización non nos escamotea a posibilidade de tomar decisións sobre os nosos investimentos. Ao contrario, permítenos controlar todo o proceso de realizar un investimento con suma precisión.

O sistema non inviste por nós, senón que executa os investimentos que planificamos baseándonos na información da plataforma, os nosos coñecementos e obxectivos.

Só libéranos de estar pendentes da publicación de cada factura. O investidor decide en que e quen inviste. O sistema só executa as súas decisións.

Cando degustamos as lentellas que preparamos usando o robot de cociña temos claro que, aínda que este aparello facilitounos a tarefa, os chefs somos nós. A automatización dos investimentos traslada esta dinámica ao ámbito financeiro. E, no caso do financiamento alternativo, faio profundando no aspecto máis humano dos investimentos:

Persoas investindo en persoas… de forma automatizada.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.