Menú

Blog.

Categorías

As 10 claves dunha plataforma de investimento retallista

Inversa é unha plataforma de investimento retallista que permite aos pequenos aforradores conseguir unha rendibilidade polo seu diñeiro

Warren Buffett, George Soros, Charlie Munger, Carl Icahn… No imaxinario colectivo instaláronse as lendas dalgúns dos investidores máis importantes de todos os tempos. Con todo, o sector do investimento, vital para o funcionamento da economía e a sociedade, vai moito máis alá dun grupo de xenios multimillonarios.

Ademais das entidades financeiras tradicionais, os fondos de investimento, os estados ou a Bolsa, hoxe en día é posible investir a través de mecanismos innovadores, que combinan finanzas e tecnoloxía punteira, como, por exemplo, unha plataforma de investimento retallista como Inversa Invoice Market.

Á calor da dixitalización que experimentamos nos últimos anos, as FinTech abriron novas vías de financiamento para as empresas da economía real e de investimento para os aforradores que, ata o momento, mantíñanse afastados do sector do investimento.

Así, diversas FinTech, como Inversa, puxeron en marcha proxectos ligados ao financiamento e investimento alternativa para posibilitar o acceso de:

 • As empresas da economía real a un financiamento complementario á que outorgan os bancos.
 • Os pequenos investidores a produtos que se axustan ás súas necesidades e permítenlles obter unha rendibilidade polos seus aforros.

De feito, Inversa é unha plataforma de investimento retallista centrado no crowdfactoring, é dicir, en ofrecer facturas de pemes para que unha multitude (crowd) invista nelas, logre unha rendibilidade polo seu diñeiro e, de paso, dote de liquidez ás empresas da economía real.

A continuación, imos debullar as 10 claves dunha plataforma de investimento retallista como Inversa, que permite aos aforradores penetrarse no terreo do investimento a partir de tan só 20 euros.

1. Eliminación da burocracia e axilización dos trámites

Unha plataforma de investimento retallista como Inversa destaca, en primeiro lugar, pola facilidade de acceso.

Moitas persoas mantivéronse afastadas do sector do investimento pola existencia de trabas e burocracia. A lentitude dos trámites á hora de posibilitar investir supón unha barreira insalvable para miles de potenciais investidores que carecen do tempo e a experiencia para xestionar a burocracia.

Fronte a este feito, unha plataforma de investimento retallista permite aos aforradores comezar a investir nun prazo de tempo minúsculo. Por exemplo, en Inversa, unha vez que o investidor completa o formulario de rexistro, recibirá unha resposta en tan só 24 horas. Ademais, o rexistro é totalmente gratuíto e sen compromiso. Cando o investidor está dado de alta no sistema, xa pode investir na plataforma de investimento retallista e elixir aquelas facturas que se axusten ás súas estratexias de investimento.

2. O capital mínimo para investir son tan só 20 euros

Outro aspecto que, tradicionalmente, apartou a moitos aforradores do mercado do investimento é o capital mínimo que se necesita para poder investir. Por exemplo, moitos fondos de investimento esixen cifras de cinco díxitos.

Algúns produtos están pensados, exclusivamente, para investidores profesionais ou, polo menos, para persoas cun certo nivel de liquidez. En cambio, unha plataforma de investimento retallista como Inversa é como o icónico anuncio de Coca-Cola: para todos.

Esta vontade de querer democratizar o acceso ao investimento tradúcese nun capital mínimo extraordinariamente baixo: 20 euros. O que custa tomarse uns viños cuns amigos. Ou o que gastamos como mínimo cando imos ao supermercado.

Desta forma, centos de miles de persoas que teñen uns aforros modestos, pero que desexan rendibilizalos e poñer en valor o esforzo que investiron en conseguilos, poden acceder a unha plataforma de investimento retallista, contratar produtos e conseguir un interese moi superior ao que supón ter o diñeiro sen moverse na conta bancaria.

20 euros, ademais, é unha cifra tan baixa que incentiva, sobre todo, a que os aforradores proben como é o mercado do investimento e atrévanse, quizais por primeira vez na súa vida, a deseñar as súas estratexias de investimento e conseguir obter unha rendibilidade interesante polo seu diñeiro.

A clave dunha plataforma de investimento retallista reside na súa capacidade para dar plena autonomía aos pequenos investidores

3. Non hai que realizar ningunha clase de depósito

Asociado á clave anterior, atopámonos con outro aspecto moi interesante dunha plataforma de investimento retallista: a esixencia dun depósito de diñeiro. Moitas persoas non poden permitirse depositar unha cifra de diñeiro elevada e telo retido, porque isto pode xerarlles problemas de liquidez.

Nunha plataforma de investimento retallista como Inversa Invoice Market, non é necesario que os investidores realicen ningunha clase de depósito. A única cifra económica que se esixe son os 20 euros de capital mínimo para investir.

Á hora de democratizar o acceso ao investimento, unha plataforma de investimento retallista combina aspectos tecnolóxicos (poder investir con facilidade, sen saír de casa, sen realizar numerosos trámites) con cuestións netamente económicas, como o capital para investir e a necesidade ou non de realizar un depósito previamente.

4. O investidor retallista non ten que pagar ningunha comisión

Precisamente, outro aspecto económico que bota para atrás a moitos potenciais investidores é a cobranza de comisións por parte das entidades ou organizacións que ofrecen os produtos de investimento.

A ninguén lle gusta pagar comisións. Esta afirmación cremos que a pode compartir a práctica totalidade da poboación. Por iso, Inversa Invoice Market é unha plataforma de investimento retallista na que os investidores non teñen que pagar ningún tipo de comisión por adquirir facturas.

Cal é o obxectivo desta decisión? Fomentar o acceso dos aforradores ao mercado do investimento e facilitar a contratación dos produtos da plataforma de investimento retallista. Por iso todas as comisións para os investidores son do 0%:

 • Comisión por rexistro na plataforma de investimento retallista
 • Comisión por investimento
 • Comisión por ingresos de diñeiro á túa conta na plataforma
 • Comisión por retirada do teu diñeiro da conta na plataforma ao teu banco
 • Comisión por mantemento da conta na plataforma

O prezo destas comisións na plataforma de investimento retallista de Inversa é 0.

Unha plataforma de investimento retallista debe contar con produtos de investimento fáciles de entender

5. Un produto de investimento fácil de entender e tanxible

Ata o de agora abordamos as condicións de acceso ao investimento a través dunha plataforma de investimento retallista, pero chegou o momento de abordar un aspecto esencial: os produtos de investimento.

Como sinalamos ao comezo, no caso de Inversa, o produto que se comercializa son facturas de empresas da economía real. Todas as persoas saben o que é unha factura e están afeitas a esta clase de documento. Non se trata, por tanto, dun produto de investimento complexo de entender, como un derivado ou un futuro. Ou cuxo comportamento é difícil de predicir sen dispoñer de elevados coñecementos, como as accións en Bolsa.

Investir en facturas de empresas que necesitan obter liquidez e aínda non puideron cobrar as facturas dos seus clientes ofrece certezas para todos os investidores, porque entenden á perfección en que invisten o seu diñeiro, cal vai ser o seu destino e poden investigar pola súa conta tanto á empresa que cede á factura como ao negocio que debe pagala.

Moitos aforradores non senten interpelados polo sector do investimento porque non o consideran tanxible, non poden ver con claridade como se vai a empregar o seu diñeiro. A través dunha plataforma de investimento retallista centrado no crowdfactoring como Inversa, resulta moi sinxelo comprender o destino do diñeiro e palpar o seu impacto en empresas da economía real que teñen necesidades de liquidez.

6. Toda a información para deseñar as estratexias de investimento

Para que unha plataforma de investimento retallista funcione e sexa, de verdade, útil para os aforradores debe facilitar toda a información que necesitan para deseñar as súas estratexias de investimento e tomar decisións certeiras.

Neste sentido, os avances tecnolóxicos non só permitiron que se poñan en marcha iniciativas como unha plataforma de investimento retallista á que poidan acceder os aforradores desde o móbil ou o computador. Senón que, tamén, facilitaron o procesamento dos datos financeiros das empresas e a súa análise para ofrecer cualificacións crediticias e análises de comportamento moi precisos.

Por iso, unha plataforma de investimento retallista debe ofrecer aos investidores todos os datos crave sobre os produtos que ofrecen, xa sexan facturas como no crowdfactoring ou préstamos como no crowdlending:

 • Importe total da factura ou préstamo
 • Interese da operación
 • Rating ou cualificación crediticia da empresa debedora
 • Opinión de crédito
 • Prazo temporal de recuperación do investimento

Con estes datos diante dos ollos, os aforradores que opten por rendibilizar o seu diñeiro nunha plataforma de investimento retallista poden decidir se un investimento axústase ou non aos seus obxectivos de rendibilidade, risco ou limiar temporal.

Ademais, as persoas que se somen a unha plataforma de investimento retallista como Inversa Invoice Market tamén poden saber con precisión as empresas vinculadas á operación e investigalas pola súa conta. Internet ofrécenos un caudal de información inmenso, que tamén contribúe a facilitar o investimento retallista.

7. Autonomía plena na xestión dos investimentos

Fronte a outros mecanismos de investimento, nos que as persoas delegan a toma de decisións en xestores ou nos que só deben esperar á devolución do investimento e a obtención de intereses, unha plataforma de investimento retallista pon o acento no proceso. Que quere dicir isto? O investidor pode supervisar todos os seus investimentos en calquera momento e desde calquera lugar, deseñar as súas estratexias de investimento, modificalas e actualizalas.

Dito doutra forma, cando un aforrador decide investir en Inversa, ten o poder de decisión sobre todos os aspectos dos seus investimentos: que rendibilidade esixe para investir nunha factura, cal é o prazo temporal máximo que desexa asumir para recuperar o seu investimento, cal é a súa tolerancia ao risco, en que tipoloxía de empresas desexa investir e en cales non…

Unha plataforma de investimento retallista non só facilita o acceso dos pequenos aforradores ao terreo do investimento, senón que os empodera para que xestionen de forma autónoma os seus investimentos para cumprir os seus obxectivos. Isto consome unha gran cantidade de tempo? En absoluto. Administrar os investimentos nunha plataforma de investimento retallista pode converterse nun hábito cotián que se realice en cuestión de minutos.

As FinTech revolucionaron o investimento retallista

8. Unha plataforma de investimento retallista que permite automatizar os investimentos

Precisamente, para facilitar a xestión dos investimentos, a plataforma de investimento retallista de Inversa conta cunha ferramenta de automatización. Que significa isto? Que os aforradores poden establecer unha serie de regras para que o sistema invista o seu diñeiro en facturas axustándose ao 100% ás súas estratexias de investimento.

Por exemplo, un usuario da nosa plataforma de investimento retallista pode decidir que só desexa investir 500 euros como máximo nunha soa factura e que a factura debe ofrecer unha rendibilidade mínima do 6%, a súa data de caducidade non debe pasar dos 90 días e o rating ha de ser medio.

A plataforma de investimento retallista almacena as regras e inviste só naqueles efectos que cumpren con todas elas. De tal forma que os aforradores manteñen o control total da toma de decisións sobre os seus investimentos, simplemente pódense esquecer de facer clic en cada factura na que queren investir. O sistema faio por eles.

Se partimos da idea de que vivimos nun mundo acelerado e que dispoñemos de pouco tempo libre entre o traballo e as nosas obrigacións familiares, automatizar os investimentos non é unha cuestión menor. Ao contrario, pode ser determinante á hora de incentivar que os aforradores empreguen unha plataforma de investimento retallista para sacarlle partido ao seu diñeiro e obter intereses.

9. Acceso ao mercado secundario para comprar ou vender investimentos

Que pasa cos investimentos unha vez que se realizan, pero aínda non se recuperaron? Nunha plataforma de investimento retallista como Inversa, os investimentos tamén se poden comprar ou vender. Como? A través do mercado secundario.

Esta posibilidade dota de maior liberdade aos aforradores á hora de xestionar os seus investimentos.

Por que? Se un investidor desexa recuperar o seu diñeiro antes do prazo acordado porque quere ter liquidez, pode vender algunha dos seus investimentos a outros usuarios da plataforma de investimento retallista.

Que gañan os aforradores que adquiren facturas no mercado secundario? A posibilidade de realizar investimentos que se lles escaparon no mercado primario e que encaixan coas súas estratexias de investimento.

Ademais, no mercado secundario pódense vender investimentos con curmá, á vez ou ao desconto, en función do seu potencial e das necesidades de liquidez da persoa que as ofrece.

10. Miles de investidores retallistas financiando a empresas da economía real

Chegados a este punto, que nos queda por destacar sobre unha plataforma de investimento retallista? Un aspecto que tocamos de pasada ao longo do artigo: o destino do investimento.

En Inversa Invoice Market, os aforradores poden obter intereses polo seu diñeiro á vez que contribúen ao crecemento e a consolidación de empresas da economía real que xeran riqueza e postos de traballo.

Os pequenos investidores, polo xeral, non só teñen en conta a rendibilidade ou o risco dunha operación, senón tamén cal é o uso que se lle vai a dar ao seu diñeiro.

A través dunha plataforma de investimento retallista non só pódense cultivar intereses, senón que tamén é posible xerar un impacto no mundo, financiando a compañías sostibles ambiental e socialmente.

En definitiva, todos os cambios que se produciron nos últimos anos posibilitaron a aparición de novos actores como as plataformas de investimento retallista. FinTech como Inversa abriron as portas do mercado do investimento aos aforradores, permitindo ás persoas investir o seu diñeiro sen necesidade de realizar depósitos, contar cun capital mínimo elevado ou ter que delegar a toma de decisións sobre os seus investimentos.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.