Menú

Blog.

Categorías

Crowdlending en España: situación actual, lexislación e réxime fiscal

O sistema financeiro está a experimentar unha descentralización sen precedentes. Durante os últimos anos, xurdiron unha infinidade de fórmulas de financiamento alternativo que avogan por subtraerlle parte do poder aos bancos para entregarllo ás persoas. E esta é a razón pola cal se están afianzando métodos como o crowdlending en España e en todo o planeta.

Para entender a magnitude deste fenómeno é primordial comprender as vantaxes que esta liberalización entraña para todos os actores que participan no ecosistema financeiro. Un incremento do número de solucións existentes tradúcese nun aumento da liberdade de decisión da que gozan os investidores e as compañías para deseñar as súas estratexias de inversión.

A final de contas, se a cantidade total de alternativas de financiamento é moi limitada, as entidades que as monopolicen poderán repartirse o mercado e impoñer os seus intereses ao seu antollo, prexudicando tanto aos aforradores como aos negocios.

Os primeiros só poderán destinar o seu capital aos proxectos que reciban o visto e prace dos bancos, e a súa capacidade para negociar as condicións da operación será practicamente nula. Os segundos verán como se reduce o seu abanico de posibilidades de financiamento. Se a súa proposta non é aprobada polas entidades bancarias, non poderán obter os recursos necesarios para aterrar e establecerse no mercado, véndose obrigados, nalgunhas ocasións, a recorrer a mecanismos menos fiables.

O desembarco do financiamento alternativo

Neste contexto nacen as plataformas de financiamento alternativo. Todas elas comparten un obxectivo: democratizar o mundo das finanzas e abrir a porta de entrada a toda clase de persoas e proxectos.

Estes mecanismos caracterízanse por incorporar o compoñente ético, tradicionalmente esquecido polos bancos convencionais. Deste xeito, as iniciativas que precisan financiamento non só deben demostrar a súa viabilidade económica, senón que teñen que xerar un impacto positivo na sociedade ou no medioambiente, para atraer así ás persoas interesadas no investimento ético.

O crowdlending é un destes métodos. A través deste sistema, diferentes aforradores financian a unha determinada compañía a través de préstamos, de forma que esta non teña que depender das entidades bancarias.

Cando a empresa emenda a débeda cos investidores, devólvelles o diñeiro prestado orixinalmente e inclúe unha compensación, que virá determinada polos intereses acordados previamente no contrato. Antes de asinar, ambas as partes poden poñer en común as súas necesidades para crear unha fórmula que se adapte aos seus requisitos. Así, definen de maneira conxunta aspectos como a cantidade monetaria, o tipo de interese da operación e a data límite de devolución.

Grazas a esta elevada personalización, o crowdlending en España non se limitou a ser unha tendencia efémera, senón que apareceu con vocación de permanencia.

A situación actual do crowdlending en España

Nos seus inicios, a gran maioría das plataformas que ofrecían servizos de crowdlending en España eran estranxeiras. Pero co paso dos anos e a progresiva aceptación destes mecanismos por parte da sociedade, foron nacendo as primeiras plataformas creadas exclusivamente con capital nacional. Sen dúbida, unha mostra evidente do crecente interese dos aforradores e as empresas por esta vía de financiamento.

De feito, a consultora Universo Crowdfunding, a Universidade da República de Uruguai e a Universidade de Xaén estiveron facendo unha radiografía periódica do estado deste sector desde o ano 2016. O Informe anual sobre o financiamento participativo en España é o froito da colaboración entre as tres institucións.

Comparar as distintas edicións entre si permite obter unha perspectiva moi fiable da evolución do crowdlending en España, así como do resto de tipos de crowdfunding (o modelo de financiamento alternativo do cal se deriva o crowdlending). No 2018, o crowdlending era o sector maioritario, cunha recadación anual que rozaba os 70 millóns de euros.

Con todo, a irrupción da pandemia e a aparición de novas fórmulas frearon substancialmente o seu crecemento. Actualmente, os préstamos son a terceira alternativa máis popular, cun 16,2 % de cota de mercado e unha recadación anual de 35 millóns de euros, por detrás do crowdfunding inmobiliario e o crowdfunding de investimento.

Que lei regula o crowdlending en España?

A pesar da curta traxectoria do crowdlending en España, a lexislación incide de forma directa nesta cuestión. As distintas modalidades agrúpanse baixo o paraugas de plataformas de financiamento participativo, cuxo réxime xurídico aparece detallado no título V da lei 5/2015, do 27 de abril, de fomento do financiamento empresarial.

A lei acouta o ámbito de actuación destas plataformas, que non só dedícanse á selección e publicación de proxectos de financiamento participativo, senón que establecen a canle de comunicación que facilita a contratación. Para operar deben recibir a autorización da Comisión Nacional do Mercado de Valores, e teñen que adecuarse aos principios de neutralidade, transparencia e dilixencia, considerando sempre os intereses de ambas as partes.

A través de diferentes artigos regúlanse as distintas infraccións, así como as sancións derivadas delas. Ademais, establécense unha serie de distintas medidas para protexer aos pequenos aforradores.

Para iso, márcase a diferenza entre os investidores acreditados (aqueles con máis recursos e que non teñen límite de investimento) e os investidores non acreditados (aqueles que non se dedican de maneira profesional ao investimento, e que teñen un límite de 3.000 euros por proxecto e 10.000 euros nos últimos doce meses).

Así mesmo, a lei trata de diminuír o risco de incapacidade de emendar a débeda por parte das organizacións, e pon restricións ao volume de diñeiro que poden captar mediante estas plataformas. Se se dirixen a persoas correntes, tan só poderán dispoñer de 2 millóns de euros. Se se centran nos investidores acreditados, esta cifra aumenta ata os 5 millóns.

Unha ollada á fiscalidade

Non é posible comprender o estado do crowdlending en España sen coñecer o seu réxime fiscal. O artigo 25 da lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio regula a tributación dos intereses derivados das operacións de crowdlending, que entrarían dentro da categoría de rendementos do capital mobiliario, do mesmo xeito que as accións en firmas que cotizan en Bolsa ou os intereses dos depósitos a longo prazo nos bancos.

Para as ganancias inferiores a 6.000 euros, o tipo impositivo é do 19 %. Se os beneficios son entre 6.000 e 50.000 euros, sobe ao 21 %. Por último, se a ganancia é superior a 50.000 euros, aplícase un tipo de gravame do 23 %, creando así un sistema progresivo.

Xeralmente, a maioría das plataformas de orixe española reteñen ese imposto e transfírenllo a Facenda de forma directa. As plataformas internacionais non adoitan efectuar esta retención: o investidor recibe o interese bruto, polo que está obrigado a informar a Facenda. De todos os xeitos, é imprescindible comprobar o método de traballo da plataforma en cuestión para evitar calquera tipo de incidente no futuro.

Como en calquera forma de investimento, existe certo nivel de risco, e a posibilidade de enfrontarse a perdas sempre estará presente. Con todo, estas pódense aproveitar para aforrar, pagando impostos só polos beneficios reais. Como? Realizando a compensación de perdas e ganancias patrimoniais na declaración da Renda. Se as rendas son da mesma natureza, o investidor pode restar as súas perdas aos beneficios totais, e só deberá tributar os intereses da cantidade resultante.

Durante os últimos anos, o crowdlending en España gañou un protagonismo maiúsculo. A súa adopción supón unha infinidade de vantaxes tanto para os aforradores como para os negocios, que xa non dependen dos bancos, e poden investir o seu patrimonio ou dispoñer de préstamos con máis facilidade. E o futuro depáralle aínda máis crecemento a esta clase de métodos de financiamento alternativo, que aínda teñen moito que ofrecer.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.