Menú

Blog.

Categorías

Deseña estratexias de investimento socialmente responsable

O financiamento alternativo é clave á hora de deseñar estratexias de investimento socialmente responsable e rendibles

O cambio climático, a dixitalización, a profunda transformación do mercado de traballo asociada a esta, o envellecemento, a desigualdade social… Todos estes procesos marcan o día a día das nosas sociedades e supoñen unha serie de desafíos que non podemos pasar por alto. Máis aló da responsabilidade das administracións públicas na xestión destas cuestións e a forza tractora do tecido produtivo, os investidores tamén poden contribuír a que as nosas sociedades superen estes desafíos con éxito. Como? Deseñando estratexias de investimento socialmente responsable (ISR).

Como se deseñan estratexias de investimento socialmente responsable? En primeiro lugar, incluíndo nos obxectivos de investimento principios como a sustentabilidade ou o compromiso social, conxugando estes criterios cos financeiros (obtención dunha rendibilidade, limiar de risco que se desexa asumir). En segundo lugar, apostando por produtos financeiros comprometidos cos factores ambientais, sociais e de gobernanza (ASG). En terceiro lugar, reinvestindo en proxectos sostibles as ganancias xeradas e, así, consolidando estratexias de investimento socialmente responsable ao longo do tempo.

A continuación, imos analizar como se poden deseñar e poñer en marcha estratexias de investimento que contribúan a transformar o tecido produtivo e teñan un impacto positivo no mundo e na sociedade.

O binomio ISR-ASG

Na introdución deste artigo fixemos mención a dous acrónimos que son esenciais para entender como funcionan as estratexias de investimento socialmente responsable: ISR e ASG. No relativo á ISR resulta obvia a vinculación, posto que estas siglas fan referencia ao concepto de investimento socialmente responsable. É dicir, aquel investimento que non só céntrase na obtención dunha rendibilidade, senón que persegue outra serie de obxectivos, ligados a valores como a sustentabilidade.

Mentres que ASG é un acrónimo que contén no seu interior tres factores cada día máis importantes para as empresas: ambientais, sociais e de gobernanza.

Por que ambos os conceptos van asociados á hora de deseñar estratexias de investimento socialmente responsable? Porque os criterios ASG son unha excelente ferramenta para ditaminar se unha compañía na que se desexa investir axústase aos obxectivos da ISR ou non.

A través destes factores pódese analizar se unha empresa leva a cabo boas prácticas a nivel ambiental, pon en marcha iniciativas para mellorar a calidade de vida da cidadanía ou cumpre cos principios do bo goberno e é transparente.

Por iso, á hora de deseñar estratexias de investimento socialmente responsable resulta imprescindible ter en conta os criterios ASG para avaliar se os produtos financeiros que se van a adquirir apostan por compañías que os cumpren.

A crecente relevancia dos investimentos sostibles

Se hai unha problemática transcendental para o conxunto do planeta esa é, sen dúbida, a crise climática. Por iso, as estratexias de investimento socialmente responsable están fortemente ligadas aos investimentos sostibles. É dicir, produtos que financian a compañías que levan a cabo as súas actividades de forma sostible, contribuíndo á transformación do noso modelo económico e á preservación do medio ambiente.

Os investimentos sostibles non son un ideal, senón unha realidade. As cifras falan por si mesmas.
Segundo a Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) os investimentos sostibles a nivel global en 2020 ascenderon a 35,3 billóns de dólares (ou o que nos países de fala inglesa denominarían 35,3 trillones). Esta organización tamén sostén que o 35,9% dos activos xestionados en 2020 eran investimentos sostibles, o que dá boa mostra do impacto no mercado financeiro das estratexias de investimento socialmente responsable.

O auxe dos investimentos sostibles durante os últimos anos, a maior concienciación social e as políticas públicas (como os ODS e a Axenda 2030) permítennos aventurar que as estratexias de investimento socialmente responsable non son unha moda pasaxeira, senón que serán adoptadas por todo tipo de investidores, desde pequenos aforradores ata grandes grupos de investimento.

De tal forma que o sector financeiro xogará un papel fundamental á hora de apoiar aos proxectos innovadores e sostibles social e medioambientalmente.

Deseñar estratexias de investimento socialmente responsable contribúe á transformación do tecido económico

Estratexias de investimento socialmente responsable: Conxugar criterios financeiros e extra-financeiros

Cando falamos de estratexias de investimento socialmente responsable non nos estamos referindo, por suposto, a doazóns ou contribucións solidarias.

Resulta fundamental ter claro que deseñar e implementar estratexias de investimento socialmente responsable non é unha cuestión de puro altruísmo. Os investidores que optan por esta tipoloxía de estratexias de investimento buscan obter unha rendibilidade polo seu diñeiro.

En que se diferencian entón as estratexias de investimento socialmente responsable das tradicionais? Que non só teñen en conta criterios financeiros, senón que suman á ecuación outros factores extra-financeiros (os ASG).

Así, ademais de ter en conta a rendibilidade dun produto financeiro, o seu nivel de risco ou o prazo de retorno do investimento e da obtención da rendibilidade, préstase atención ao compromiso ambiental, social e de transparencia corporativa da compañía na que se vai a investir.

Desta maneira, os investidores que opten por deseñar estratexias de investimento socialmente responsable non só obteñen un beneficio económico, senón que contribúen co seu diñeiro para transformar o modelo produtivo e apoiar a proxectos sostibles ambiental e socialmente.

Tipos de produtos financeiros ISR

Actualmente, existen numerosas tipoloxías de produtos financeiros de investimento. A maioría deles poden adoptar os valores e os obxectivos do investimento socialmente responsable e, por tanto, ser susceptibles de ser contratados polas persoas que desexan deseñar estratexias de investimento socialmente responsable.

De tal forma que xa existen no sector financeiro alternativas ISR a produtos financeiros clásicos e que combinan tanto os criterios financeiros como os extra-financeiros:

  • Fondos de investimento
  • Plans de pensións (persoais e laborais)
  • Seguros de vida
  • Sociedades e fondos de capital risco
  • Bonos
  • Préstamos, depósitos e microcréditos de banca ética
  • Crowdlending, crowdfactoring ou crowdequity

Por tanto, hoxe en día, calquera investidor pode buscar produtos financeiros para poñer en marcha estratexias de investimento socialmente responsable. Xa que os produtos clásicos transformáronse para sumar aos criterios financeiros, factores extra-financeiros como o cumprimento dos criterios ASG por parte das compañías que buscan financiamento.

Que estratexias de investimento socialmente responsable podemos deseñar?

Do mesmo xeito que existen múltiples alternativas para deseñar estratexias de investimento tradicionais, sucede o mesmo coas estratexias ISR.

Sexa como for, propoñémosche oito tipos de estratexias de investimento socialmente responsable que podes combinar para sacarlle rendibilidade ao teu diñeiro, á vez que contribúes a construír unha sociedade máis sostible e menos desigual.

Investimento en empresas que cumpren cos criterios ASG

Numerosos fondos de investimento e plans de pensións ISR céntranse en investir única e exclusivamente en compañías que cumpran cos criterios ASG.

Desta forma, garanten aos investidores que aposten por estes vehículos de investimento que o seu diñeiro será empregado para apoiar a compañías ambiental e socialmente responsables e que, ademais, réxense polos principios do bo goberno e a transparencia.

Exclusión de sectores controvertidos

Así mesmo, algúns fondos de investimento, plans de pensións e investidores particulares exclúen das súas estratexias de investimento socialmente responsable a compañías de sectores controvertidos. Por exemplo, tabacaleras, casas de apostas ou armamentísticas que fabriquen minas antipersonas.

Esta clase de estratexias de investimento socialmente responsable non buscan apoiar a compañías sostibles ou comprometidas socialmente, senón que se centran en excluír a empresas que non responden os postulados do investimento ético.

Deseñar estratexias de investimento socialmente responsable pódese facer desde o salón de casa

Investimentos temáticos

Moitos investidores e fondos de investimento focalizan as súas estratexias de investimento socialmente responsable en temáticas cruciais: enerxías renovables, eficiencia enerxética, xestión da auga, transporte sostible, smart cities, agricultura ecolóxica e sostible…

Desta maneira, os investidores teñen un maior coñecemento sobre a clase de proxectos nos que están a investir o seu diñeiro e, ademais, poden contribuír a dinamizar un sector que consideran crucial para o presente e o futuro das nosas sociedades.

Pensemos, por exemplo, nunha persoa especialmente concienciada sobre as secas e os problemas de abastecemento de auga. Á hora de investir os seus aforros pode optar por deseñar estratexias de investimento socialmente responsable que sirvan para financiar proxectos relacionados cunha xestión intelixente da auga. En cambio, outro investidor, que vive nunha gran cidade e está preocupado pola contaminación e os problemas de mobilidade, pode desexar realizar investimentos en compañías innovadoras que melloren a mobilidade reducindo as emisións contaminantes.

Involucramento nas compañías nas que se inviste

Os produtos financeiros de renda fixa como os bonos ou os préstamos quedan excluídos destas estratexias de investimento socialmente responsable. Con todo, si existen produtos de renda variable que permiten participar de forma proactiva no goberno e a toma de decisións. Por exemplo, pensemos nun fondo de investimento ISR que forma parte do accionariado dunha empresa.

A través desta participación activa pódese incentivar que unha compañía integre os criterios ASG e poña en marcha actividades sostibles e que repercutan positivamente no conxunto da sociedade. Por exemplo, que reduza as súas emisións contaminantes ou que garanta unhas condicións laborais beneficiosas e que faciliten a conciliación familiar.

Apostar polas compañías Best in Class

O concepto Best in Class fai referencia ás empresas que mellor implementan os criterios ASG dentro do seu sector económico.

Por tanto, as estratexias de investimento socialmente responsable que se centren en investir nas compañías Best in Class buscan apoiar ás organizacións que logren mellores resultados en índices de sustentabilidade.

Desta forma, facilítase o financiamento das compañías que fixesen maiores esforzos para ser sostibles ambiental, laboral e socialmente. En detrimento de outras empresas do seu sector que presentan resultados máis modestos.

Banca ética

Nos últimos anos consolidouse o modelo da banca ética. Estas entidades ofrecen produtos financeiros tradicionais como depósitos, fondos de investimento, bonos ou préstamos. Con todo, a clave reside no destino que se lle dá ao diñeiro.

Os recursos económicos dos investidores destínanse a financiar proxectos sostibles ou que presenten unha utilidade social. Por exemplo, microcréditos para que mulleres de mediana idade poidan poñer en marcha negocios en contornas rurais.

Bonos de impacto social

Os aforradores que estean interesados en deseñar estratexias de investimento socialmente responsable poden contratar tamén bonos de impacto social ou bonos verdes.

En que se diferencian estes bonos dos tradicionais? En que se centran no resultado do investimento.

Estes bonos buscan facilitar os investimentos de impacto e para iso, fixan uns obxectivos para alcanzar grazas ao investimento. Se a administración pública, ONG ou entidade privada en cuestión alcanza os obxectivos, o investidor obterá unha determinada rendibilidade. De tal forma que os beneficios económicos para o investidor dependen do éxito da organización na que inviste. Se se obtén só un obxectivo a rendibilidade será inferior a se se conseguen cumprir todas as metas.

Estas estratexias de investimento socialmente responsable presentan unha maior complexidade que outras das que falamos neste artigo, pero tamén se concretan en impactos directos e que han de ser cuantificados por avaliadores externos e independentes.

Financiamento alternativo: Decide en quen invistes o teu diñeiro

Deixamos para o final unha modalidade de financiamento que creceu á vez que a ISR: o financiamento alternativo en liña a través de plataformas de crowdlending, crowdfactoring ou crowdequity.

Os marketplaces como Inversa Invoice Market permiten aos aforradores acceder con facilidade ao sector financeiro e empregar o seu diñeiro para investir en empresas da economía real, proxectos innovadores e comprometidos co tecido social local e o medioambiente.

Unha das claves das plataformas de financiamento alternativo é que outorgan aos investidores plena autonomía para decidir en que e en quen invisten os seus recursos económicos. En Inversa, os aforradores dispoñen de toda a información financeira sobre as facturas que se ofertan (rendibilidade, cualificación crediticia, data de caducidade…) e saben á perfección en que empresas están a investir. De tal maneira que poden documentarse sobre elas e o seu nivel de cumprimento dos criterios ASG antes de materializar as súas estratexias de investimento socialmente responsable.

En definitiva, o auxe do financiamento alternativo en liña e a evolución dos produtos de investimento tradicionais introducindo criterios extra-financeiros posibilitan, hoxe en día, que calquera investidor, sen importar os recursos económicos dos que dispoña, poida deseñar e implementar con éxito estratexias de investimento socialmente responsable. O que se traduce en que os pequenos aforradores poden obter unha rendibilidade polo seu diñeiro, á vez que contribúen a construír un mundo máis xusto e sostible.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.