Menú

Blog.

Categorías

Así funciona a inversión do suxeito pasivo no IVE

Na gran maioría de transaccións comerciais, o provedor é o encargado de recadar o IVE, para máis adiante entregarllo a Facenda. Pero non en todas. Hai ocasións nas que é o cliente quen debe executar esta tarefa, producíndose así a inversión do suxeito pasivo. En que consiste realmente esta situación? Como teñen que actuar cada unha das partes? En que casos entra en funcionamento?

Para achar a resposta a estas cuestións é indispensable coñecer as diferenzas entre as tres figuras involucradas en calquera vínculo xurídico. O suxeito pasivo é a persoa, física ou xurídica, que debe facer fronte a unha obrigación en favor do suxeito activo, que ostenta o dereito de esixirlle o cumprimento da devandita obrigación. O contribuínte, pola súa banda, é a persoa, física ou xurídica, que efectúa o pago da devandita débeda.

Traslademos isto ao ámbito tributario. No pago do IRPF, por exemplo, o contribuínte e o suxeito pasivo son a mesma persoa. O cidadán non só salda a débeda, tamén debe responder ante Facenda, que asume o papel do suxeito activo.

No caso do IVE, os roles de contribuínte e suxeito pasivo son desempeñados por persoas diferentes. O vendedor dun produto ou provedor dun servizo está obrigado a incluír no prezo o imposto sobre o valor engadido. Este tributo recae sobre os clientes que adquiren devandito produto ou contratan devandito servizo, converténdose así en contribuíntes.

O comerciante colleita os impostos obtidos de todas as vendas que realiza, e abónalle a cantidade total a Facenda cada tres meses. El carga coa responsabilidade de cumprir con esta obrigación tributaria, exercendo así o papel de suxeito pasivo. Como principal beneficiaria da operación, Facenda é de novo o suxeito activo. E esíxelle o pago da débeda ao empresario, non ao cliente final, a pesar de que sexa este quen a emenda.

A inversión do suxeito pasivo: un cambio nos roles

Determinadas operacións conlevan a inversión do suxeito pasivo. Neste caso, o destinatario dos bens ou servizos é, ao mesmo tempo, o contribuínte e o suxeito pasivo. A responsabilidade de satisfacer a obrigación tributaria xa non recae no empresario, senón no propio cliente.

O destinatario da factura é o encargado de declarar o IVE e ingresarllo a Facenda. Por tanto, o pago do ben ou do servizo só inclúe a base impoñible, e non este imposto, que será sufragado no futuro. Aínda así, o empresario que emite a factura debe incluír nela unha mención expresa que indique que a operación lévase a cabo mediante a inversión do suxeito pasivo, conforme ao artigo a operación 84.1.2º da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto Sobre o Valor Engadido (LIVA).

Aínda que a responsabilidade non recaia sobre as súas costas, o emisor da factura aínda está obrigado a sinalar estas vendas na casa 61 do modelo 303. Este formulario é utilizado para transferirlle a Facenda de forma trimestral o IVE acumulado de todas as facturas emitidas durante ese período. O prazo de entrega é do día 1 ao 20 do mes seguinte, é dicir, en abril, xullo e outubro. Así mesmo, o empresario tamén ten que reflectilo no modelo 390, un formulario entregado do 1 ao 30 de xaneiro que recompila o IVE de todas as vendas realizadas durante o ano anterior.

Da mesma maneira, o suxeito pasivo e contribuínte debe autorrepercutirse ese imposto, sinalándoo nas súas declaracións trimestrais e anuais do IVE.

Condicións para que se produza a inversión do suxeito pasivo

Hai que ter presente que a inversión do suxeito pasivo non é unha situación habitual, debido a que na maioría de operacións o empresario é o encargado de declarar o IVE. Para que teña lugar a inversión do suxeito pasivo, o beneficiario do ben ou do servizo debe ser un profesional no exercicio da súa función. Os cidadáns correntes xamais poden actuar como suxeitos pasivos.

Ademais, o rango de situacións nas que se pon en marcha este proceso non é moi amplo. A operación comercial en cuestión debe pertencer a algunha das seguintes categorías:

  • Operacións protagonizadas por profesionais en cuxo lugar de residencia o IVE non ten validez.
  • Venda de prata, platino, paladio, ouro sen elaborar ou produtos de ouro semielaborados.
  • Venda de materiais de recuperación, como os refugallos industriais.
  • Vendas de teléfonos móbiles, computadores, tabletas e videoconsolas a un revendedor ou por un importe superior aos 10.000 euros.
  • Determinadas execucións de obra, como en terreos rústicos e non edificables ou durante a rehabilitación de locais de negocios.
  • Operacións cuxo obxecto sexan os dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.
  • Entrega de determinados bens inmobles.

As consecuencias dunha declaración errónea do IVE

Un dos beneficios da inversión do suxeito pasivo consiste en que a cantidade final pagada polo contribuínte pode ser inferior da que se tería que desembolsar nunha operación estándar.

Ao cumprimentar os modelos 303 e 309, hai que plasmar esta cifra nos apartados correspondentes ao IVE devindicado e ao IVE soportado. Se este gasto enmárcase no sector económico do profesional e preséntase a factura correspondente, a Axencia Tributaria permite a dedución.

Con todo, o enchemento destes formularios debe realizarse con especial coidado e precisión. Téñense que comunicar todos os impostos, pois calquera esquecemento ou erro pode carrexar unha sanción. As multas por esta clase de infracción tributaria aparecen reguladas nos artigos 170 e 171 da LIVA, e representarán o 1 % das cotas devindicadas das operacións causantes da sanción, cun mínimo de 300 euros e un máximo de 10.000 euros.

Aínda que non son moitas as situacións nas que se aplica a inversión do suxeito pasivo, este pode abarcar calquera tipo de operación financeira, desde as realizadas en canles máis tradicionais a aquelas que se enmarcan dentro do investimento ético.

Independentemente de que a compravenda de bens ou servizos realícese nun mercado convencional ou nunha plataforma de financiamento alternativo, se entra dentro das categorías anteriores, é imprescindible coñecer como proceder, para así aforrar custos e evitar posibles sancións.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.