Blog.

CIRBE: Central de Información de Riscos do Banco de España ¿ Que é e cómo pode afectarte?

27 January 2021
CIRBE: Central de Información de Riesgos del Banco de España.

 

A CIRBE (CIR) é unha enorme base de datos xestionada polo Banco de España onde se recolle a información dos préstamos, créditos, avais e garantías que cada entidade de crédito mantén cos seus clientes. É dicir, trátase dun informe onde se gardan os riscos que as entidades financeiras manifestan ter dos seus clientes.

Os seus datos son confidenciais, o que significa que non se pode consultar ou acceder a eles libremente, senón que é necesaria unha autorización. Iso si, calquera persoa, física ou xurídica, susceptible de figurar como titular dun risco declarable á Central de Información de Riscos ten dereito a obter o seu propio informe de riscos e se a información que atopa é errónea ou está desactualizada, pode solicitar que a rectifiquen. Tamén ten dereito a coñecer que entidades financeiras accederon á súa ficha de riscos durante o últimos seis meses.

Como solicitalo? Na seguinte ligazón da * Oficina virtual del Banco de España explícase paso a paso como facelo.

Pódese solicitar por varias vías:

Electrónica, neste caso é imprescindible dispoñer de firma dixital ou certificado electrónico emitido por Prestadores de Servizos de Certificación (PSC) admitidos polo Banco de España.

Poderase solicitar as fins de semana e festivos pero a resposta estará dispoñible a partir do primeiro día hábil seguinte á data de solicitude.

Os informes só se poderán descargar polo solicitante e estarán dispoñibles durante veibte días desde a súa resolución. Os correspondentes á última data dispoñible estarán dispoñibles aproximadamente aos 15 minutos. Os de datas anteriores á última dispoñible poderán descargarse ao día hábil siquiente á data de solicitude.

Algunhas incidencias, como a disparidade entre os datos do certificado de firma dixital e os datos declarados polas entidades á Central de Información Riscos do Banco de España non se poden resolver de forma automática, polo que se require a intervención do persoal do Banco de España".

Presencial, solicítase o informe de riscos na sede central do Banco de España ou en calquera das súas sucursais. Xunto á solicitude do informe deberá achegar a totalidade da documentación requirida.

Correo, cumprimentando o formulario "Solicitude de informes de Riscos á Central de Riscos", dispoñible na apartado "tramitación", enviándoo debidamente asinado a:

Banco de España, Central de Información de Riscos, C/ Alcalá, 48, 28014 Madrid.

Xunto coa solicitude é necesario achegar a totalidade da documentación requirida (*). O informe recibirase en poucos días mediante correo certificado.

A Documentación requirida variará en función de se se trata dunha persoa física ou xurídica.

O Prazo de Resolución é como máximo de dez días hábiles aínda que na tramitación electrónica e presencial adóitase obter o informe en poucos minutos.


Que tipos de riscos recolle?

Riscos directos, derivados dun préstamo ou crédito cuxo titular é a propia persoa.

Riscos Indirectos, avais e garantías sobre as débedas doutras persoas.

Esta base de datos actualízase de maneira mensual coa información que as propias entidades están obrigadas a achegar ao Banco de España.

Hai que deixar claro que a CIRBE non é un rexistro de morosos, simplemente reflicte o nivel de endebedamento dun suxeito ou entidade. É dicir, que alguén esé endebedado non quere dicir que non cumpra cos seus compromisos de pago. O que si marca é unha liña por encima da cal unha entidade financeira considera que o risco de que se poidan producir falta de pagamentos é elevado. Cada entidade calculará a capacidade de endebedamento dos seus clientes @teniendo en cuenta estes datos xunto con outros como o nivel de renda, patrimonio etc da persoa.

 

A base de datos de CIRBE terá especial importancia para:

O propio Banco de España tanto para elaborar os seus estudos estatísticos sobre o sector e sobre a marcha económica do país como para o seu labor de supervisar e controlar o sistema financeiro.

Os cidadáns á hora por exemplo de pedir unha hipoteca e as entidades financeiras á hora de concedela.

As empresas á hora de conseguir o financiamento necesario para o negocio. Por iso é tan relevante o feito de que financiarse en Inversa non consuma Cirbe; ao non tratarse dun préstamo non consome a capacidade crediticia converténdoo nun instrumento financeiro alternativo e á vez complementario a outros que a empresa poida ter.

 

cirbe CROWDFACTORING Crowdlending Finanzas
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión