Blog.

Cómo reflexar no IRPF os rendimentos obtidos con Inversa.

14 April 2020
Cómo reflexar no IRPF os rendimentos obtidos con Inversa.

 

Dadas as consultas recibidas, elaboramos o seguinte artigo para tentar aclarar de forma práctica como interpretamos que se debe reflectir na declaración do IRPF os rendementos obtidos en Inversa e así axudar aos nosos Investidores

En Inversa como plataforma non practicamos ningún tipo de retención a conta polo que non verá reflectida dita información na súa información fiscal.

Os beneficios obtidos tributan como ganancias patrimoniais no IRPF pola diferenza entre o importe rescatado e o importe investido neto resultante de descontar do noso investimento as cantidades recibidas por anticipado. Por tanto a ganancia non se materializa ata a cobranza da factura por parte do investidor .

Para esta interpretación, baseámonos en que na cesión de créditos pola que comunicamos ao debedor a súa obrigación de pago ao cesionario, supón que, no momento de pago, o mesmo realícese por un terceiro (o debedor) e non polo cedente, o que conleva o seu tratamento como ganancia patrimonial.

 

Instrucións do exercicio 2019 para declarar as ganancias patrimoniais obtidas polos investimentos realizados en Inversa a través da Páxina da AEAT -Plataforma RENDA WEB- que substituíu o programa PAI:

 

En primeiro lugar, situámonos na páxina 16(I) do modelo 100, tal e como figura en RENDA WEB (páx. 18 do total das 54 que a compoñen) – “ F2. Ganancias e perdas patrimoniais derivadas da transmisión de elementos patrimoniais (a integrar na base impoñible do aforro)…”. Unha vez aquí, picamos a casa 1626 “Tipo de elemento patrimonial”.

Cómo reflexar no IRPF os rendimentos obtidos con Inversa.

A continuación, debemos picar a ligazón “Outros elementos patrimoniais non afectos a actividades económicas”…

Cómo reflexar no IRPF os rendimentos obtidos con Inversa.

e, por último, marcamos a casa 5 co mesmo texto.” Outros elementos patrimoniais non afectos a actividades económicas”.

Cómo reflexar no IRPF os rendimentos obtidos con Inversa.

Xa, tan só quédanos introducir os datos concretos das operacións realizadas. Por simplicidade, no noso resumo fiscal habemos introducido os valores agregados para evitar ter que apuntar todas as operacións. Desta forma, deberemos imputar os seguintes valores:

· Data de adquisición: 01/01/2019

· Valor de adquisición: Importe que figure como “Importe investido” no noso informe

· Data de transmisión: 31/12/2019

· Valor de transmisión: Importe que figure como “Importe cobrado” no noso informe

Desta forma, o importe das ganancias patrimoniais netas do exercicio debe coincidir exactamente co que se reflicte como tal no noso informe.

* Nota : Inversa non proporciona asesoramento fiscal. Trátase dun artigo divulgativo non vinculante e en caso de dúbida recoméndase aos posibles investidores consulten a un asesor independente.

cowdfactoring Crowdlending IRPF2020
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión