Menú

Blog.

Categorías

Coñece o teu perfil investidor para deseñar as túas propias estratexias de investimento

Concretar o perfil investidor dun aforrador é de vital importancia para establecer os obxectivos e deseñar estratexias de investimento precisas

«A maior sabedoría que existe é coñecerse a un mesmo» dixo Galileo Galilei, un dos maiores científicos e intelectuais da Historia. Aínda que o astrofísico italiano mergullouse nas entrañas do universo, ou quizais por iso mesmo, nunca perdeu de vista que para acometer calquera gran proxecto debemos, en primeiro lugar, coñecernos a un mesmo. Esta idea é válida para múltiples aspectos da nosa vida e, aínda máis se cabe, no relativo ao investimento do noso diñeiro. Por iso, é fundamental que un aforrador coñeza o seu perfil investidor antes de deseñar e implementar estratexias de investimento que lle permitan rendibilizar os seus aforros. Pero, que é o perfil investidor?

Cada persoa que toma a decisión de investir os seus aforros é diferente ás demais, ben porque os seus obxectivos son distintos, ben porque a súa propia situación financeira é única. Por iso, unha estratexia de investimento que pode ser adecuada para unha persoa, é máis que factible que non o sexa para outra. Coñecer o noso perfil investidor axúdanos a coñecernos a nós mesmos antes de sentarnos a planificar os nosos investimentos e, así, optar por produtos financeiros que se axusten aos nosos desexos e necesidades.

O perfil investidor asóciase, ante todo, cun dos elementos cruciais de calquera tipo de investimento: o risco. Non todas as persoas desexan ou poden asumir o mesmo nivel de risco, por iso é polo que a tolerancia ao risco sexa fundamental para definir o perfil investidor dun aforrador. A maiores, entran en xogo outros aspectos clave, como a rendibilidade que se desexa obter ou o prazo temporal.

A continuación, imos a diseccionar que aspectos debemos ter en conta para definir o perfil investidor dun aforrador, así como os tipos de perfil investidor que existen.

Parámetros para definir o teu perfil investidor

A Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) define o perfil investidor como «a relación que existe entre os riscos que está disposto a asumir e os rendementos que espera obter». Esta definición fai fincapé non só no papel central que ocupa o risco á hora de concretar un perfil investidor, senón tamén na súa relación coa rendibilidade. As dúas Rs que ocupan o centro das estratexias de investimento.

A maiores, e co obxectivo de definir un perfil investidor o máis preciso posible, debemos ter en conta outros parámetros tanto económicos como persoais.

Tolerancia ao risco

Non todas as persoas temos o mesmo nivel de tolerancia ao risco. Hai xente que ama facer puénting ou tirarse en paracaídas e, outras, en cambio, sofren cada vez que teñen que coller un avión.

No terreo do investimento, a tolerancia ao risco é esencial porque toda investimento conleva certo nivel de risco. E, á súa vez, cada produto de investimento presenta un risco diferente. Non é o mesmo investir en letras ou bonos do Tesouro que en produtos derivados ou en accións dunha empresa que opera nun sector económico inestable.

Por iso, para definir o perfil investidor dun aforrador é indispensable concretar que nivel de risco está disposto a asumir. En función diso, poderemos atoparnos, como sinalaremos máis adiante, con investidores agresivos, moderados ou conservadores.

Rendibilidade desexada

Aínda que non é unha regra escrita en pedra, resulta evidente que, na maioría dos casos, un nivel de risco maior implica, tamén, unha rendibilidade máis elevada. E, á inversa, un produto que ofrece un risco baixo, tamén terá unha rendibilidade menor.

Por iso é polo que sexa fundamental, á hora de definir o perfil investidor dun aforrador, establecer que rendibilidade espera obter á hora de investir o seu diñeiro.

Se non se teñen claros nin a tolerancia ao risco nin a rendibilidade que se desexa conseguir, resulta imposible definir o perfil investidor e deseñar estratexias de investimento que se axusten a el. Estas estratexias, do mesmo xeito que as edificacións, comézanse polos cimentos.

Prazo temporal

Outro aspecto que se debe ter en conta cando se busca concretar o perfil investidor dun aforrador é o prazo temporal no que espera recuperar o investido. O tempo é tan relevante no terreo do investimento que se emprega para dividir aos produtos entre investimentos a curto, medio ou longo prazo.

Por iso, cando se concreta un perfil investidor é imprescindible ter claro o período de tempo que está disposto a asumir para recuperar o diñeiro investido.

Se unha persoa desexa facer investimentos no curto prazo, porque ten necesidades de liquidez ou porque desexa ser moi dinámico á hora de investir, isto debe figurar no perfil investidor, para que todas as estratexias de investimento respondan a esta demanda. En cambio, outra persoa pode estar disposta a investir a longo prazo, porque non ten necesidades de liquidez ou porque tampouco ten présa por recuperar o investido e pode permitirse ser paciente.

Á hora de definir o perfil investidor xoga un papel crucial a tolerancia ao risco

Situación financeira

Máis aló dos tres aspectos clásicos para definir un perfil investidor (risco, rendibilidade e tempo), resulta fundamental ter en conta outras cuestións que inflúen nestes tres parámetros e, tamén, en como se define o perfil investidor, axudando a complementalo e enriquecelo para que sexa o máis preciso posible.

Dentro destes aspectos cabe sinalar, sen ningunha dúbida, a situación financeira persoal. Non todas as persoas teñen a mesma cantidade de diñeiro aforrado, dispoñibilidade de diñeiro ou obteñen un nivel de ganancias igual.

A situación financeira persoal marca ineludiblemente o risco que se pode asumir, a rendibilidade que sexa desexa obter e o horizonte temporal dos investimentos.

Por iso, á hora de definir un perfil investidor hai que partir dunha análise rigorosa da situación financeira persoal do futuro investidor. Se esta análise non é exacto, o perfil investidor non se vai a corresponder coa realidade e as estratexias de investimento poden resultar erradas.

Por exemplo, aínda que un aforrador desexe contratar produtos de investimento a longo prazo, unha situación financeira inestable, marcada por problemas de liquidez, pode desaconsellar esta clase de investimentos. Por iso é polo que a situación financeira module os tres parámetros anteriores, conxugando os desexos e coñecementos do investidor coa realidade das súas finanzas.

Aspectos de índole persoal

Precisamente, a maiores da situación financeira debemos ter en conta outros parámetros extra-económicos que teñen relevancia á hora de definir o perfil investidor e deseñar as estratexias de investimento. De que factores falamos? Os coñecementos financeiros do investidor, os seus desexos persoais ou a súa etapa vital.

Unha persoa con elevados coñecementos financeiros poderá ter un perfil investidor máis agresivo, optando por produtos máis avanzados como os derivados e asumindo un risco máis elevado. En cambio, un aforrador con coñecementos financeiros básicos, debería investir en produtos fáciles de entender e xestionar, como, por exemplo, o crowdfactoring, e que presenten un nivel de risco medio ou baixo.

Con todo, isto non é óbice para que unha persoa polo seu propio instinto e características persoais decida asumir un perfil investidor máis agresivo, aínda que a súa situación financeira ou os seus coñecementos recomenden un perfil investidor máis moderado. Cada persoa é un mundo e aspectos da nosa personalidade como o instinto ou a nosa forma de enfrontarnos á vida, entran en xogo no terreo do investimento. Aínda que o obxectivo debe rexer a toma de decisións, resulta evidente que hai aspectos subxectivos que entran en xogo e modulan nosas estratexias de investimento.

A idade tamén é importante á hora de definir o perfil investidor, porque a tolerancia ao risco ou o horizonte temporal van directamente asociados a ela. Unha persoa con 70 anos non vai querer contratar un produto a longo prazo, cuxas ganancias quizais non poida gozar. En cambio, un aforrador con 30 anos, quizais decida investir nun plan de pensións pensando no futuro a longo prazo.

Obxectivos que van máis aló da rendibilidade

Nos últimos anos, o destino que se dá ao diñeiro investido ha adquirido unha gran importancia á hora de deseñar as estratexias de investimento. Financiar a empresas da economía real que xeran riqueza e emprego, a proxectos innovadores ou a compañías sostibles son decisións que adquiriron unha gran relevancia e que afectan o perfil investidor.

Por que? Xa non só importan a rendibilidade, o risco ou o horizonte temporal. Os investidores desexan saber en que se inviste o seu diñeiro e isto marca o seu perfil investidor, xa que esta motivación trasládase aos produtos nos que se inviste. Un produto pode axustarse aos parámetros clásicos, pero, o perfil investidor pode desaconsellar investir nel. Pensemos, por exemplo, nunha persoa que desexa financiar empresas sostibles e que, en cambio, non quere investir nalgúns sectores en concreto.

Aínda que obter unha rendibilidade polo noso diñeiro segue ocupando unha posición central no terreo do investimento, cada vez máis persoas danlle unha relevancia transcendental ao destino do seu diñeiro e iso debe terse en conta á hora de definir o perfil investidor.

Un mesmo investidor pode ter primeiro un perfil investidor conservador e, máis tarde, un dinámico

Tipoloxías de perfil investidor

En función dos parámetros que describimos no apartado anterior, pódense establecer as tres grandes tipoloxías de perfil investidor clásicas (conservador, moderado e agresivo) e sumarlles outros dous tipos (dinámico e comprometido):

  • Conservador. Se un investidor ten unha tolerancia ao risco baixa e está disposto a sacrificar parte da rendibilidade dos seus investimentos a cambio de xogar sen risco, podemos concluír que o seu perfil investidor é conservador. O risco é o parámetro crave que ten en conta á hora de deseñar os seus investimentos. Esta clase de investidores adoita optar por produtos de renda fixa, como os bonos do Tesouro, así como por produtos asegurados e, en cambio, non se adoita atrever con produtos de renda variable. Estes investidores non queren asumir perdas nos seus investimentos. E, para eles, a estabilidade é un valor prioritario.
  • Moderado. Neste caso, o investidor está disposto a asumir un risco maior a cambio, tamén, dunha rendibilidade máis elevada. As estratexias de investimento que se deseñan de acordo a este perfil adoitan conxugar produtos de renda fixa con produtos de renda variable. E o mesmo pódese dicir no que respecta ao horizonte temporal dos investimentos, combinando produtos a curto, medio e longo prazo.
  • Agresivo. No que respecta ao perfil investidor agresivo, o máis importante é obter altas rendibilidades, aínda que iso implique asumir riscos altos. Estes investidores adoitan optar por produtos de rendibilidade variable, co fin de maximizar a rendibilidade dos seus investimentos, aínda que iso implique asumir perdas. Este tipo de investidor adoita ter coñecementos financeiros máis elevados, o que os conduce a investir en produtos máis complexos como os futuros ou as opcións. Ademais, están dispostos a realizar investimentos a longo prazo para conseguir altas rendibilidades.
  • Dinámico. O investidor dinámico está disposto a asumir certo nivel de risco para obter maiores rendibilidades polos seus investimentos. Ademais, caracterízase por diversificar as súas estratexias de investimento, dispoñer de coñecementos sobre o mercado e combinar diferentes tipoloxías de investimento. Así mesmo, están preparados para asumir as volatilidades do sector financeiro.
  • Comprometido. Os investidores comprometidos son aqueles que, sen renunciar nunca á obtención dunha rendibilidade, deciden financiar a empresas e proxectos social e medioambientalmente responsables. Este perfil investidor busca xerar un impacto na sociedade a través dos seus investimentos, á vez que rendibiliza o seu diñeiro.

O perfil investidor non é monolítico e cambia co tempo

Estas tipoloxías de perfil investidor non deben entenderse como concepcións pechadas. Unha estratexia de investimento pode combinar características de perfís diferentes co obxectivo de aproximarse o máximo posible ás características e obxectivos de cada investidor.

Así, pódense combinar produtos máis próximos a un perfil conservador, con mecanismos de investimento máis arriscados e con vías de investimento éticas.

Hoxe en día, a consolidación de plataformas de financiamento alternativo como Inversa Invoice Market e a dixitalización do sector do investimento abriron o abanico de produtos ao alcance dos investidores. De tal forma que se poden diversificar as estratexias de investimento e adaptalas ás modificacións que se producen, co paso do tempo, na situación financeira, os coñecementos e os obxectivos dun investidor.

Un aforrador que se inicia no terreo do investimento, seguramente prefira comezar cun perfil investidor conservador, ata acumular experiencia e coñecementos. E, despois, poñer en marcha estratexias máis dinámicas ou agresivas. Unha persoa pode decantarse por produtos a curto prazo porque desexa dispoñer de liquidez constantemente e, noutras etapas da súa vida, pode estar disposta a apostar por produtos a longo prazo porque se pode permitir non dispoñer do diñeiro que investiu.

Nun mundo cada vez máis líquido, non ten sentido concibir o perfil investidor como unha cuestión monolítica. Ao contrario, o perfil cambia co tempo e iso debe traducirse en modificacións das estratexias de investimento.

Claridade e reflexión para tomar decisións de investimento sólidas

O concepto de perfil investidor ten como misión axudar aos aforradores para deseñar as súas estratexias de investimento. Para iso expón a necesidade de coñecerse moi ben a un mesmo, antes de penetrarse no mercado financeiro.

Ao definir o perfil investidor, unha persoa ha de ter claros os aspectos básicos de calquera estratexia de investimento: rendibilidade, risco, prazo temporal, destino do diñeiro, necesidades de liquidez… Con esta información na man, un investidor pode deseñar as súas estratexias para conseguir os seus obxectivos.

Tradicionalmente, os investidores non tomaban todas as decisións sobre os seus investimentos, senón que delegaban esta función en asesores especializados. As aplicacións web e móbiles, o acceso a toda a información a través de internet e o xurdimento das plataformas de financiamento alternativo democratizaron o acceso ao investimento e posibilitado que os investidores sexan plenamente autónomos.

Por iso é polo que definir o perfil investidor sexa máis importante que nunca. Xa que permite aos aforradores tomar decisións acertadas sobre os seus investimentos e alcanzar os seus obxectivos con éxito.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.