Menú

Deseña a túa estratexia de inversión

Ti decides canto e en que investir

Obtén maior rendibilidade polos teus aforros e sente a satisfacción de contribuír ao crecemento da economía real

Seguridade

Depósito y custodia do teu diñeiro nunha conta segregada regulada polo Banco de España onde os teus aforros estarán sempre dispoñibles non podendo prestarse nin investirse.

Seguridade xurídica mediante o rexistro de todos os contratos na cadea blockchain, a cal actúa como marca de tempo e notario virtual.

Análise e cualificación crediticia previa das facturas.

Datos a ter en conta á hora de investir nunha factura ou pagaré.
0% de comisións
Intereses cobrados por anticipado.
Alta rendibilidade para os teus aforros.
Investimento desde 20 euros.
Fácil diversificación.
Retorno a curto prazo.

Rexístrate para investir desde hoxe.

¿Como investir en Inversa?

01

Rexístrate e abre conta

Completa o formulario online e recibe resposta en 24h. O rexistro é completamente gratuíto e sen compromiso.

02

Elixe a túa factura.

Elixe unha ou varias facturas e o importe para investir de cada unha.

03

Recibirás a túa rendibilidade por anticipado

Exemplo: 100 euros a un 6% anual, obterás 6 euros* antes do vencemento. Poderás acumulalos na túa conta ou reinvestilos. (*Cálculo anual)

04

Vencemento da factura.

Ao vencemento recibirás o importe total investido (os 100 euros).

Que cualificación crediticia ofréceche Inversa

El Rating INFORMA (España) otorga una calificación independiente del grado de calidad crediticia de una empresa para hacer frente a sus obligaciones expresado en una escala de 0 a 20 ordenada ascendentemente (de menor a mayor calidad).

Rating: AP

Administracións Públicas as cales non contan con Rating de Informa D&B ao carecer de risco.

Rating: De 16 a 20

Trátase de empresas que presentan un risco baixo.

Rating: De 11 a 15

Trátase de empresas que presentan un risco medio baixo.

Rating: De 7 a 10

Trátase de empresas que presentan un risco medio alto.

Inversa non opera por baixo deste nivel.

Rating: De 0 a 6

Trátase de empresas que presentan un elevado risco comercial.

El Rating Dun & Bradstreet (Internacional) otorga una calificación independiente del grado de calidad crediticia de una empresa para hacer frente a sus obligaciones expresado en una escala de 1 a 4 ordenada descendentemente (de mayor a menor calidad).

Rating: 1

Mínimo Risco

Rating: 2

Risco Máis baixo que a media

Rating: 3

Risco Máis alto que a media.

Inversa non opera por baixo deste nivel.

Rating: 4

Alto Risco

Rating: -

Insuficiente información

La Opinión de Crédito INFORMA D&B es una cifra comprendida entre 0 y 6.000.000 € que establece el importe máximo de crédito comercial recomendable para una empresa, en función de los recursos que genera.

Análisis del lnforme Crediticio externo.

Se calcula utilizando datos de Rating y de Opinión de Crédito publicados en Informa D&B, empresa líder en información empresarial.

Impacto COVID-19: Dado que no todas las empresas se han visto igualmente afectadas, se compara el “Riesgo del sector” (A,B,C) con su “Índice de Resiliencia” valor comprendido entre 1 y 100 (donde 1 es el peor resultado) que mide la capacidad de la entidad analizada para hacer frente a una situación excepcional, no prevista, con impacto significativo en el proceso productivo y/o comercial

Análisis de reembolso.

A través de Big Data y los datos recogidos en nuestra plataforma, analizamos el comportamiento, tanto de los cedentes como de los librados, en función del número de facturas negociadas y grado de cumplimiento según los retrasos o reembolsos producidos.

Análisis financiero interno.

Se basa en toda la información financiera proporcionada por los cedentes que nos sirve para analizar magnitudes y ratios más significativos en función de la industria o sector.

Trabajamos con clientes recurrentes que nos ceden de forma regular facturas de sus deudores que analizamos y verificamos antes de su publicación y sobre las cuales siguen respondiendo contractualmente hasta el reintegro total de los importes financiados.

Análisis Seguro riesgo de crédito.

En aquellas facturas que publicamos "aseguradas", la solvencia del librado es analizada además por una compañía de seguros, la cual, tras realizar un estudio de la situación financiera del deudor, establece un límite máximo de riesgo por librado, siendo la responsable última del pago en caso de insolvencia del librado.

Mercado secundario

Vende as túas facturas ou obrigas de pagamento e recupera o teu diñeiro ao instante

O Marketplace da nosa Web ofrece ao investidor a posibilidade de poñer as súas facturas ou obrigas de pagamento á venda nun mercado secundario, outorgando liquidez inmediata ao seu investimento, condicionada á demanda doutros investidores interesados.

Deseña a túa estratexia de inversión

Preguntas frecuentes sobre investimento.

O principal obxectivo que perseguimos como empresa cara ao investidor é controlar ao máximo un posible risco de falta de pagamento que supoña a perda total ou parcial do capital investido nalgunha factura. Para iso levamos a cabo un rigoroso estudo aceptando soamente as que pasan os nosos tres filtros de fiabilidade: Análise do informe crediticio externo, Análise financeira e Análise histórico de reembolso dentro da nosa plataforma.

A existencia dun seguro de crédito que cobre a falta de pagamento da factura por insolvencia non elimina o risco de falta de pagamento nin é garantía do pago da factura, debido ás diversas situacións de falta de pagamento que se poden dar e que son obxecto de avaliación por parte da aseguradora.

Además, en aquellas facturas “aseguradas”, la solvencia del librado es analizada por una compañía de seguros, siendo la responsable del pago en caso de insolvencia del librado.

Isto permítenos movernos en niveis de risco moi baixos.

A isto podemos engadir a facilidade que ofrece a nosa plataforma de diversificar ao permitir ao investidor investir desde cantidades moi pequenas, o cal implica reducir o impacto dunha pequena perda ao verse compensada coas ganancias do resto de facturas.

Inversa (incluíndo os seus empregados, técnicos e colaboradores) ten ademais subscrito un seguro de responsabilidade civil profesional, cunha cobertura por reclamación de danos de 600.000 Euros/ano para facer fronte ante calquera posible reclamación no exercicio da súa actividade.

Dado a existencia dun mercado secundario e que o investimento en facturas supón un retorno do capital a curto prazo entendemos que o risco de falta de liquidez é moi baixo.

O equipo de inversa inviste sistematicamente en todas as facturas, compartindo os mesmos intereses e riscos que os seus clientes.

Activando esta opción o sistema participará por ti en todos os efectos que se publican coa cantidade e os requisitos de rendibilidade, prazo e nivel de risco que fixases previamente.

Inviste só nos efectos que cumpren cos teus requisitos.

O investimento automático permíteche acceder antes que os investidores manuais para os efectos novos que vaian aparecendo. Poderás deter os investimentos automáticos en calquera momento.

As facturas ou ordes de pagamento serán publicadas na plataforma suprimindo os datos confidenciais que estarán protexidos.

Ademais, solicitamos a verificación polo librado (empresa obrigada ao pago) da autenticidade e conformidade da mesma.

Deste xeito ofrecemos unha total transparencia e fiabilidade para o investidor.

O procedemento con ordes de pagamento (á orde) realízase mediante endoso polo que o garfo da obriga de pagamento transmite todos os dereitos derivados do mesmo, converténdose desde ese momento en obrigado cambiario.

En cambio, tanto en ordes de pagamento non á orde como en facturas, prodúcese unha cesión ordinaria de crédito, transmitíndose os dereitos de cobro do efecto. Esta cesión realízase mediante unha comunicación fidedigna ao debedor, e é a partir dese momento en que se pode realizar a operación de financiamento.

Para esta xestión será necesario que se informe por escrito vía correo electrónico.

O investidor sempre ten e terá a máxima flexibilidade e independencia nas súas adquisicións, xa que ata a súa aceptación definitiva contará cun período de tempo onde poderá modificala ou retirala sen custo algún. O noso sistema efectúa as aceptacións definitivas ás 12 do mediodía de cada día, a “hora de peche”, momento a partir do cal xa non se poderán retirar ou modificar as condicións.

Calquera persoa física maior de idade ou xurídica titular dunha conta bancaria en Europa.

Os rendementos obtidos teñen o tratamento fiscal de ganancias patrimoniais pola diferenza entre o importe rescatado e o importe investido neto resultante de descontar do noso investimento as cantidades recibidas por anticipado.

Baseámonos en que na cesión de créditos pola que comunicamos ao debedor a súa obrigación de pago ao cesionario, supón que, no momento de pago, o mesmo realícese por un terceiro (o debedor) e non polo cedente, o que leva o seu tratamento como ganancia patrimonial.

Inversa como plataforma non aplica retencións.

Por simplicidade, no noso resumo fiscal facilitámoslle os valores agregados que poderá incluír na súa declaración

Inversa Inversa non acepta depósitos directamente. En cumprimento coa normativa legal vixente relativa á xestión de fondos de terceiros, os fondos salvagárdanse en contas segregadas a nome de cada cliente a través de Paymatico Payment Institution, S.L.U, unha Entidade de Pago independente que ofrece solucións de pago seguras para as plataformas de financiamento e os seus clientes.

En ningún momento Inversa ten acceso directo ao diñeiro dos clientes, polo que mesmo no hipotético caso de suspensión da actividade por parte de Inversa, os investidores poderían recuperar os seus fondos directamente da Entidade de Pago.

Que é Paymatico Payment Institution, S.L.U?

Paymatico está rexistrada como Entidade de Pago no Banco de España co número 6861 e domicilio en Paseo da Castelá 77, 28046 Madrid (España).

Paymatico actúa como provedora de servizos para Inversa e os seus clientes, ofrecendo a pasarela de pago, xestión de contas de depósito ou “ escrow”, servizos de transferencia bancaria e xestión de devolucións.

Por qué INVERSA non necesita autorización da CNMV para desenvolver a súa actividade de intermediación no financiamento alternativo de AUTONÓMOS E PEMES?

Tanto a Comisión Nacional do Mercado de Valores como o Banco de España manifestaron que a actividade de desconto de pagarés e facturas é libre pero que as Plataformas de Financiamento Participativo previstas na Lei 5/2015, do 27 de abril, de Fomento do Financiamento Empresarial, non a poden levar a cabo porque o seu obxecto social circunscríbese, no caso do financiamento de débeda, ao financiamento de préstamos.

INVERSA non necesita autorización da Comisión Nacional do Mercado de Valores como Plataforma de Financiamento Participativo porque a súa actividade consiste en intermediar o financiamento das PEMES, mediante o anticipo de facturas e desconto de pagarés, o que é por tanto unha actividade libre.

INVERSA cumpre con toda a normativa vixente en relación a branqueo de capitais, comercio electrónico, medios de pago, protección de consumidores e usuarios e protección de datos de carácter persoal.

O mercado secundario é o lugar onde os investidores poden ofrecer á venda os seus investimentos a outros investidores rexistrados na plataforma

Os investidores que venden efectos no mercado secundario gozan das seguintes vantaxes:

  • máis liquidez nos seus investimentos, o que lles permite acceder aos fondos con maior facilidade.
  • a posibilidade de obter beneficios vendendo os investimentos cunha prima.

Vantaxes para os investidores que compran efectos no mercado secundario:

  • a posibilidade de investir en efectos que non están dispoñibles no mercado primario.
  • a posibilidade de beneficiarse da compra de efectos ao desconto.
  • redución de friccións.

Cando decides vender o teu investimento no mercado secundario, podes facelo cunha prima, á vez ou ao desconto.

Vender á vez (0 % de desconto/prima) supón que un investimento cun valor de 100 euros pode comprarse por 100 euros.

Vender con prima (p.ex. un 4 %) supón que un investimento cun valor de 100 euros custará 104 euros.

Vender ao desconto (p.ex. un 4 %) supón que un investimento cun valor de 100 euros custará 96 euros.

Simula o teu investimento

1%
12%

Beneficio-€ Rendibilidade anualizada -%

Os beneficios cóbranse por anticipado e non están suxeitos a retención fiscal.
** Para o cálculo da rendibilidade tense en conta a reinvestimento dos beneficios

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.