Blog.

8 exemplos de inversión do suxeito pasivo

Blog
5 January 2023
8 exemplos de inversión do suxeito pasivo

O IVE está presente en practicamente todas as operacións de compra e venda de produtos e servizos. Na gran maioría, é o empresario quen debe cobrar este imposto, para despois remitirllo á Axencia Tributaria cada tres meses. Pero hai veces nas que o cliente asume esta responsabilidade. Os seguintes exemplos de inversión do suxeito pasivo ilustran cando se pon en marcha este mecanismo e como teñen que proceder os actores implicados.

En Inversa non só somos unha plataforma de financiamento alternativo. Nun exercicio de transparencia, e en liña co noso compromiso coa formación e o investimento ético, analizamos cuestións relevantes para os nosos investidores, como a fiscalidade e a tributación dos investimentos que realizan. A final de contas, os aforradores non só deben saber en que invisten. Tamén teñen que ser conscientes das consecuencias do seu investimento.

Este coñecemento non é exclusivo para os cidadáns que deciden destinar o seu capital ao financiamento de proxectos sostibles. As compañías que entendan os exemplos de inversión do suxeito pasivo poderán evitar enfrontarse a sancións como consecuencia dunha errónea declaración do IVE.

Esta situación prodúcese en moi contadas ocasións e, en todas elas, o consumidor debe ser un profesional en funcións. As persoas correntes non desempeñan o papel do suxeito pasivo, tan só limítanse a abonar o IVE no momento da compra. Con todo, tamén é conveniente que estean ao tanto dos principais exemplos de inversión do suxeito pasivo.

Que é a inversión do suxeito pasivo

Para que se produza a inversión do suxeito pasivo, é necesario que haxa unha operación comercial con IVE. Xeralmente, o cliente asume o rol do contribuínte, e o comerciante é o suxeito pasivo. A primeira figura encárgase de pagar o imposto, e a segunda está obrigada a emendar a débeda #ante o suxeito activo, neste caso, a Axencia Tributaria. A pesar de que o imposto recaia sobe o consumidor final, Facenda reclamarallo ao empresario.

Pero nos seguintes exemplos de inversión do suxeito pasivo, é o contribuínte o que ten que declarar o IVE. O imposto non está incluído na operación, pois o cliente abonarao máis adiante, e o comerciante só pode cobrar o prezo do servizo ou produto fornecido. Por tanto, a mesma persoa exerce como suxeito pasivo e como contribuínte de modo simultáneo.es

ta información debe aparecer reflectida na factura emitida polo empresario, que indicará de forma explícita que a operación se ha producido mediante a inversión do suxeito pasivo, de acordo ao artigo a operación 84.1.2º da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto Sobre o Valor Engadido (LIVE).

Así mesmo, o comerciante ten que deixar constancia desta clase de vendas nos modelos 303 e 390, dous documentos entregados de forma trimestral e anual a Facenda, onde se acumula o IVE das facturas emitidas ao longo dese período de tempo.

8 exemplos de inversión do suxeito pasivo

Os exemplos de inversión do suxeito pasivo

Coñecer os exemplos de inversión do suxeito pasivo resulta de gran axuda para identificar as situacións nas que se activa este mecanismo. Os oito casos aparecen recollidos na lei orixinal, fóra dos dous últimos, que foron engadidos nunha modificación posterior, e están detallados na Lei 28/2014, do 27 de novembro. Así, a inversión do suxeito pasivo ponse en marcha:

  • En todas aquelas operacións comerciais ou prestacións de servizos protagonizadas por persoas físicas ou xurídicas que non residen no territorio de aplicación do imposto.
  • Cando o obxecto da operación é ouro sen elaborar, ou produtos semielaborados de ouro, de lei igual ou superior a 325 milésimas.
  • Nas entregas de refugallos novos da industria, residuos, refugallos de fundición, desperdicios de papel, cartón ou vidro, e outras clases de materiais de recuperación.
  • Cando o obxecto da operación son os dereitos de emisión, as reducións certificadas de emisións ou as unidades de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro.
  • Nas entregas de determinados bens inmobles, como aquelas derivadas dun proceso concursal ou aquelas efectuadas en execución da garantía.
  • Nas execucións de obra, haxa ou non achega de materiais, ademais das cesións de persoal para a súa posta en marcha, cando o obxectivo é urbanizar un terreo ou construír ou rehabilitar unha edificación.
  • Cando se produce unha entrega de prata, platino ou paladio, xa sexa en bruto, en po ou semilabrado.
  • Cando o obxecto da operación son teléfonos móbiles, computadores portátiles, tabletas dixitais ou consolas de videoxogos, sempre que os adquira un revendedor ou o importe total supere os 10.000 euros.

Que facer se recibimos unha factura coa inversión do suxeito pasivo?

Se os profesionais non coñecen estes exemplos de inversión do suxeito pasivo nin o funcionamento deste mecanismo, é posible que sentan un pouco perdidos ao recibir unha factura desta natureza. Pero este proceso non ten por que ser complicado.

O primeiro paso consiste en comprobar que, efectivamente, aparece a mención expresa á normativa, co fin de garantir que todo se produce dentro dos límites legais. O cliente rexistra a cantidade e, cando finaliza o trimestre e chega o momento de declarar o IVE, se autorrepercute o imposto.

Como leva isto a cabo? Tan só debe sinalalo no modelo 303, incluíndo esa cifra nas casas de IVE devindicado e IVE deducible para enviarllo á Axencia Tributaria. Da mesma maneira, ao acabar o ano, replicará isto no modelo 390. Se o organismo acepta a dedución do IVE, o consumidor pagaría unha cantidade menor polo ben adquirido que en condicións normais, debido a que se aforra o pago do imposto. Este é, precisamente, un dos grandes beneficios da inversión do suxeito pasivo.

A importancia de identificar todos os exemplos de inversión do suxeito pasivo é capital. E é que descoidar calquera detalle pode enfrontar ao profesional a sancións debido ao incumprimento das súas obrigacións tributarias. Á fin e ao cabo, carga coa responsabilidade de declarar este imposto #ante Facenda. A Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto Sobre o Valor Engadido detalla estas multas, que supoñerán o 1 % das cotas devindicadas correspondentes ás operacións que provocaron a sanción, desde un mínimo de 300 euros e ata un máximo de 10.000.

En definitiva, coñecer os exemplos de inversión do suxeito pasivo resulta indispensable, non só para os directivos das grandes empresas, senón que tamén pode resultar útil para todos os actores do sistema financeiro, incluíndo aquelas persoas que deciden financiar facturas para obter rendibilidade.

coñecemento financeiro fiscalidade inversión do suxeito pasivo tributación
Inversa Team
Inversa Team

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión