Blog.

Conceptos financieros do Crowdfactoring.

30 April 2020
Conceptos financieros del Crowdfactoring.

 

 

Ao longo deste mes enchemos as nosas redes sociais de flores e de conceptos financeiros relacionados co factoring con dous obxectivos claros:

-Sentir a primavera aínda no confinamento.

-Facer máis comprensibles todos os termos que manexamos día a día en Inversa.

Terminamos este mes de Abril de 2020 tan difícil e extraordinario para todos coa esperanza de conseguilo. Hoxe toca recoller todos eses conceptos no noso blogue resumidos nunha pequena guía onde poder ser consultados en calquera momento.

Índice:

 • Factoring.
 • Crowdfactoring.
 • Efecto comercial.
 • Factura.
 • Pagarei.
 • Cesión de crédito comercial.
 • Endoso.
 • Librado.
 • Cedente.
 • Xanela de pago.
 • Rating.
 • Opinión de crédito.
 • CIRBE.

Factoring:

O Factoring é un instrumento que xorde para dar solución aos problemas de liquidez das empresas. En contra do que poida parecer devanditos problemas adóitanse dar en negocios con beneficios pero con dificultades para facer fronte ás súas obrigacións e compromisos financeiros a curto prazo. En ocasións poden morrer de éxito ao quedar sen liquidez aínda que teñan beneficios na súa conta de resultados.
A facturación supón que se incremente a cifra de vendas da conta de resultados, pero a cobranza das facturas en moitas ocasións dilátase no tempo. Axilizar o proceso de cobranza implicará mellorar a liquidez da empresa.
As empresas acoden ao Factoring para obter financiamento das súas facturas pendentes de cobranza. Mediante un contrato de cesión das facturas conséguese a cobranza anticipada da mesma descontados intereses e comisións.
Pode ser:
Con recurso.
Neste caso a entidade financeira non compra a débeda.
Sen recurso.
Trátase dunha compra de débeda por parte da entidade financeira que permite por tanto dala de baixa do balance.

Crowdfactoring:

O Crowdfactoring é un modelo de financiamento colectivo que a través do anticipo de facturas e pagarés conecta as necesidades de liquidez de pemes e autónomos cunha comunidade de investidores que buscan obter unha rendibilidade dos seus aforros.
Trátase dun mercado de facturas onde participan tres actores fundamentais:
- A empresa ou autónomo que busca financiamento.
- Os investidores que compran parte das facturas a cambio duns intereses.
- A plataforma que analiza e publica as facturas e pagarés e serve de conexión entre as dúas partes.

Falamos por tanto dun modelo de economía colaborativa, non especulativa, que inviste na economía real.

Efecto comercial:

Documento (título-valor) utilizado como medio de pago diferente ao diñeiro. Existen tres tipos:
- Letra de Cambio. Mandato de pago a favor dun terceiro; con el podemos cobrar do debedor do noso debedor. Debe estenderse en papel timbrado oficial. A diferenza dos outros dous non ten que estar apoiada por unha entidade bancaria. Interveñen tres partes; librador que é o que emite a letra, garfo ou beneficiario e librado que é o obrigado ao pago.
- Cheque. Orde de pago incondicional e inmediata. Interveñen tamén tres partes; librador, garfo e librado (o banco neste caso).
- Pagarei. Promesa de pago con vencemento futuro. Interveñen dous partes, o que se compromete a pagar e o que ten dereito a cobrar
Os tres son títulos executivos, é dicir, en caso de non ser atendido o seu pago poden presentarse a un xuíz para a súa cobranza directamente sen necesidade de establecer unha demanda xudicial. Lei Cambiaria e do Cheque (Lei 19/1985, do 16 de xullo).

Factura:

Unha factura é un documento mercantil que reflicte unha transacción comercial entre dous partes. Reflicte un dereito de cobranza por bens entregados ou servizos prestados.
Devandito dereito de cobranza pódese transmitir a outra parte mediante unha "Cesión de crédito".
Debe incluír como mínimo: Lugar e data de emisión, Número e no seu caso serie, Datos fiscais do emisor, Bens entregados ou servizos prestados,Tipo impositivo,Contraprestación total.
Para máis seguridade existe a posibilidade de contratar un seguro de crédito que cubra toda a facturación. Este é un recurso moi utilizado en épocas de inestabilidade e no caso de exportacións.

Pagarei:

Un pagarei é un título de crédito, promesa de pago futuro, compromiso firme. Pode ser:
- Á orde, é dicir, permite cesión do pagarei mediante Endoso.
- Non á orde, non permite endoso, só se pode transmitir mediante Cesión de crédito.
O compromiso de pago normalmente faise sobre unha conta corrente.
Entre os datos para incluír están:
- Denominación do pagarei
- Cantidade de promesa de pago
- Lugar de pago
- Vencemento
- Nomee da persoa á que haxa que facer o pago.
- Data e lugar de firma
- Asina de quen emite o título
- No reverso espazo para encher endoso e aval.

Cesión de crédito comercial:

É o acto mediante o cal un cedente (persoa natural ou xurídica) transfire a un cesionario (novo acredor) os seus dereitos de cobranza (facturas ou pagarés non á orde) a cambio dunha contraprestación.
Será necesaria a firma dun "Contrato de cesión"; neste documento faranse constar, entre outras cuestións, a identificación e o importe do crédito cedido, a identidade do debedor, a data da cesión e, no seu caso, o prezo pago polo cesionario e a forma de pago.
En principio, os efectos cambiarios non son transmitidos mediante cesión de crédito. Con todo, a persoa que emite o documento cambiario pode incluír a cláusula "non á orde" (non endosable). Neste último caso, a transmisión do crédito representado polo devandito efecto cambiario só poderá efectuarse a través dun contrato de cesión de créditos. Sería o caso por exemplo dos pagarés non á orde.

Endoso:

Declaración posta nun título-valor (cheque, letra de cambio, pagarei "á orde"..) pola cal se transmite o dereito de cobranza a un terceiro ( endosatario).
Devandito acto realizarase mediante a firma do acredor ( endosante) na parte de atrás do título.
Será necesario facer entrega do documento ao novo acredor para que sexa efectivo leste endoso.
A acción de endosar debe ser total, é dicir, non se pode endosar só unha parte da débeda.
Deberase reflectir a cantidade para pagar, a quen vai dirixido e o lugar e data onde se fará efectivo o pago.
No caso do pagarei normalmente está domiciliado para o seu pago nunha conta bancaria. Para cobralo deberemos darllo ao noso banco para que xestione a cobranza coa outra entidade.

Librado:

Librado ou Debedor é a persoa ou empresa "obrigada ao pago" dun efecto comercial( pagarei, factura...) pola compra dun produto ou servizo recibido.
No caso do cheque o librado é a entidade bancaria que paga o importe do cheque.
No Crowdfactoring e en concreto no mercado de facturas de Inversa móstranse as facturas ou pagarés dos librados dos nosos clientes( cedentes) . A nosa mellor garantía será por tanto a calidade e solvencia deses librados. É por iso que aínda que estudamos ás dúas partes as nosas análises céntranse sobre todo neles, os que teñen que pagar a débeda.

Cedente:

O cedente é quen renuncia a un ben, dereito, acción ou valor en favor doutra persoa ou entidade, normalmente a cambio dunha contraprestación.

Xanela de pago:

En ocasións as empresas establecen xanelas de pagos, é dicir, fixan un ou máis días do mes para realizar todos os pagos xuntos de facturas con distintos vencementos. Por exemplo, se se establecen o día 10 e o día 20 de cada mes, unha factura que venza o día 11 non se pagará ata a seguinte xanela de pago do día 20.
A razón pola que se adoitan fixar estas xanelas de liquidez é para ter un control máis exhaustivo das finanzas empresariais e non poñer en risco a súa tesourería.
Á hora de investir nunha factura temos que ter en conta que nestes casos non sempre cobraremos a data de vencemento pero tratarase só de pequenos atrasos de xestión.

Rating:

O Rating é unha cualificación do grao de calidade crediticia dunha empresa para facer fronte ás súas obrigacións.

En Inversa utilizamos o Rating INFORMA(España) que supón unha cualificación externa e independente expresado nunha escala de 0 a 20 ordenada ascendentemente (de menor a maior calidade).
-De 16 a 20
Trátase de empresas que presentan un risco baixo.
-De 11 a 15
Trátase de empresas que presentan un risco medio baixo.
-De 7 a 10
Trátase de empresas que presentan un risco medio alto.
-De 0 a 6 (Inversa non opera por baixo deste nivel).
Trátase de empresas que presentan un elevado risco comercial.


E a nivel internacional O Rating Dun & Bradstreet expresado nunha escala de 1 a 4 ordenada descendentemente (de maior a menor calidade).

1-Mínimo Risco

2-Risco Mais baixo que a media

3-Risco Máis alto que a media.

4-Alto Risco (Inversa non opera por baixo deste nivel).

A administración pública carece de Rating.

Opinión de crédito:

A Opinión de Crédito establece o importe máximo de crédito comercial recomendable para unha empresa, en función dos recursos que xera.

Dado que unha factura é un compromiso de pago futuro (pago a crédito) en Inversa poderase consultar en cada factura a opinión de crédito de INFORMA (cifra comprendida entre 0 e 6.000.000 €) respecto a a empresa debedora, como unha medida máis de garantía de cobranza; só se publicarán as facturas de empresas cuxa opinión de crédito sexa igual ou superior ao importe das mesmas, salvo que estea asegurada e exista unha ampliación do seguro de crédito que cubra a diferenza.

CIRBE:

A Central de Información de Riscos do Banco de España ( CIRBE) é un servizo público que xestiona unha base de datos dos riscos directos (préstamos, créditos) e indirectos (avais ou garantías) que as entidades financeiras teñen cos seus clientes. Esta base de datos actualízase de maneira mensual coa información que as propias entidades están obrigadas a achegar ao Banco de España.
É unha ferramenta fundamental para coñecer a capacidade de endebedamento que ten unha persoa ou empresa e así poder valorar e decidir se concederlle diñeiro prestado ou non. Iso si, é necesario que o cliente autorice por escrito solicitar información sobre el xa que calquera persoa que o desexe pode acceder de maneira gratuíta á información que CIRBE ten sobre ela, pero non á información sobre outras persoas.

 

conceptosfinancieros CROWDFACTORING FACTORING
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión