Blog.

Datos a ter en conta á hora de investir nunha factura ou pagaré.

24 March 2020
Datos a tener en cuenta a la hora de invertir en una factura o pagaré.

Unha das vantaxes de plataformas como INVERSA é a posibilidade de diversificación que ofrece á hora de investir permitindo que cada cliente elabore a súa propia carteira acorde co seu perfil. Para tomar a decisión correcta debemos ter en conta e entender o significado de varios conceptos que aparecen en cada oportunidade de investimento. Imos analizalos detidamente baseándonos nalgúns exemplos.

Factura/Pagarei de Empresa Privada:

Datos a tener en cuenta a la hora de invertir en una factura o pagaré.

Cada factura ten un código que a identifica.

Importe. Recolle a cantidade para financiar.

Días ou Prazo. Serán os comprendidos entre a data de publicación e a data de vencemento de cada documento.

Interese. Dinos a rendibilidade que imos obter co noso investimento sempre en termos anuais, cobraremos por anticipado o interese prorrateado aos días que dure cada operación.

Rating. É unha cualificación de risco da empresa que ten que pagar baseada nunha análise externa que nos proporciona INFORMA, empresa líder na subministración de Información Comercial, Financeira, Sectorial e de Marketing de empresas e empresarios, para aumentar o coñecemento de clientes e provedores e minimizar o risco comercial. Non traballamos con alto risco é dicir con ratings por baixo de sete a nivel nacional ou de tres se é internacional.

Opinión de crédito. A Opinión de Crédito INFORMA D& B é unha cifra comprendida entre 0 e 6.000.000 € que establece o importe máximo de crédito comercial recomendable para unha empresa, en función dos recursos que xera.

Tipo recibo. Poderá tratarse dunha factura ou dun pagarei . As características e diferenzas entre ambos poderán atopalas no noso blogue ( https://www.inversa.es/es/noticia/factura-e-pagar-analizámolos-).

Porcentaxe. Mostra a porcentaxe cuberta ata o momento.

Botón "Ver Venda". Pulsando aquí accedemos ao panel onde investir que nos mostra información máis detallada. Exemplo:

Datos a tener en cuenta a la hora de invertir en una factura o pagaré.

Nesta nova pestana móstranse ademais dos datos anteriores outros novos como :

Capital pendente: O importe da factura que queda por cubrir.

Tempo restante de publicación: A cada factura asígnaselle segundo as súas características un prazo máximo de publicación. Transcorrido este tempo se a factura non se cobre na súa totalidade será retirada do mercado e devolverase o diñeiro aos/ as que investisen algunha cantidade nela.

Data Vencemento: Data límite a partir da cal a empresa debedora debe realizar o pago pendente.

Cobertura do Seguro: En caso de ser unha factura asegurada aparecerá detallado a porcentaxe de cobertura da póliza, normalmente entre un 85%-95%.

Chegado a este punto xa temos a información necesaria para tomar unha decisión e se é o caso darlle ao botón de "Investir" onde xa só nos queda cubrir a cantidade e volver pulsar en "Investir".

 

Factura de Administración Pública(AP):

Datos a tener en cuenta a la hora de invertir en una factura o pagaré.

A Administración pública carece de Rating, de Opinión de Crédito e dunha Data de Vencemento concreta por iso require unha análise aparte.

Días: Serán 30 días en todas xa que como carecen dunha data exacta de vencemento facemos unha estimación tendo en conta o prazo legal de pago establecido para as AP. O investidor cobrará os intereses correspondentes a eses trinta días por anticipado e os correspondentes ao resto de días que transcorresen desde os estimados no momento de cobranza da factura.

Interese: Sempre o mesmo para todas a AP, un 4% anual, que é o mínimo establecido na plataforma.

Rating: Aparecerá a abreviatura AP, xa que as administracións públicas carecen de rating.

Opinión de Crédito: poñerá 0€ debido a que tamén carecen de opinión de crédito.

Botón "Ver Venda". Exemplo:

Datos a tener en cuenta a la hora de invertir en una factura o pagaré.

Aquí simplemente destacaremos como elemento diferenciador o apartado de "Descrición" onde recollemos datos de acceso público que reflicten o período medio de pago( PMP) e o endebedamento medio per cápita( PC) de cada institución pública.

O obxectivo de INVERSA é ofrecer toda a información necesaria dun modo claro e detallado para facilitar a toma de decisión do cliente porque ao final: "Ti elixes, ti decides".

CROWDFACTORING Crowdlending inversi´pon
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión