Blog.

Cal é a diferenza entre gasto e investimento?

Blog
19 December 2022
Cal é a diferenza entre gasto e investimento?

A educación financeira non pode estar reservada aos grandes empresarios. Calquera persoa que participe neste mundo debe posuír unhas nocións básicas na materia, para poder tomar as súas decisións de maneira máis sabia. E un claro exemplo é a diferenza entre gasto e investimento. Esta non só pode ser entendida polos directivos á fronte dunha organización. Os cidadáns que, por exemplo, invisten o seu capital en distintas iniciativas de investimento ético tamén deben acceder a este coñecemento.

A pesar de que nun principio poidan parecer similares, estes dous termos encerran un significado moi diferente. Ambos entrañan, desde logo, un desembolso de diñeiro. E o obxectivo é idéntico: adquirir un ben ou contratar un servizo.

Pero o investimento, tamén coñecido como ben inmobilizado, non só busca gozar do ben ou servizo. A diferenza do gasto, pretende converterse nunha panca para o negocio, provocando un rendemento futuro.

Coñecer en que categoría enmárcase cada compra realizada pola compañía é fundamental. E non só para realizar unha administración máis eficiente do negocio. Tamén a efectos fiscais. Gasto e investimento non se deducen da mesma maneira, e cometer un erro durante a súa declaración pode carrexar sancións por parte da Axencia Tributaria.

Entón, cal é realmente a diferenza entre gasto e investimento?

As catro grandes diferenzas entre gasto e investimento

A primeira diferenza entre gasto e investimento radica no período de utilidade do ben adquirido. Se é duradeiro para a empresa e fomenta a xeración de ingresos regulares durante un período de tempo superior a un ano, será considerado un investimento. O gasto, pola contra, só permite obter ganancias durante o exercicio económico no que se realizou a compra, pois a súa vida útil é inferior a un ano.

A adquisición de teléfonos móbiles por parte dunha organización ilustra perfectamente esta situación. Se os compra, pasan a formar parte do seu patrimonio. A súa vida útil é superior a un ano, e os empregados utilizaranos para traballar e conseguir ingresos. Por tanto, son un investimento. Se, pola contra, alúgaos durante uns meses, deberá pagalos de novo se desexa continuar usándoos unha vez finalizase o contrato.

A segunda diferenza entre gasto e investimento está relacionada cos documentos nos que se debe reflectir a adquisición do ben. O investimento é considerado un activo, pois é propiedade da compañía, e forma parte dos seus bens e dereitos. Por esta razón, ten que aparecer no balance de situación, o documento que agrupa todo o patrimonio dunha determinada empresa.

O gasto non é un activo, xa que forma parte das obrigacións que debe asumir. Do mesmo xeito que o resto de pasivos, ten que sinalarse na conta de resultados, un documento onde se restan os gastos aos ingresos, co fin de achar o beneficio.

A terceira diferenza entre gasto e investimento consiste na existencia ou non de diminución patrimonial. Os gastos afectan directamente o patrimonio, que se ve mermado. No caso do investimento, non hai unha redución como tal, senón unha variación na composición do activo.

Se unha construtora adquire maquinaria con efectivo, a pesar de que a súa liquidez diminúe, o seu patrimonio permanece intacto, xa que o valor dos activos é o mesmo. Se a aluga, cando chegue a data de vencemento do contrato, non dispoñerá nin do diñeiro nin das máquinas, polo que o seu patrimonio é inferior.

Para comprender a cuarta e última diferenza entre gasto e investimento é necesario atender á actividade e ao sector ao que pertence a empresa. En función de ao que se dedique, unha mesma adquisición pode ser considerada gasto ou investimento. Os teléfonos móbiles do primeiro exemplo son un investimento nunha oficina, pero un gasto nunha tenda de electrónica que os vende aos consumidores.

Cal é a diferenza entre gasto e investimento?

A diferenza entre gasto e investimento a nivel fiscal

No ámbito fiscal tamén existe unha gran diferenza entre gasto e investimento. Unha diferenza que é indispensable coñecer á perfección para evitar incorrer en infraccións tributarias. E é que a contabilidade dos gastos e investimentos non é a mesma.

Os gastos poden ser deducibles no exercicio económico no que se adquiren. Así mesmo, os investimentos inferiores a 300 euros tamén poden imputarse como gasto. Pero se a cantidade é superior a 300 euros, Facenda non permite deducilos integramente nun só período. Estes impútanse como gastos ao longo da súa vida útil mediante as amortizacións, que teñen en conta aspectos como a depreciación polo uso ou a obsolescencia do ben.

Para guiar ás compañías nestes cálculos, a AEAT publicou unha táboa que as orienta na amortización dos seus investimentos. Nela, non todos os bens computan igual, senón que cada un ten unhas cifras asociadas en función da súa vida útil.

Con todo, non todo son diferenzas entre gasto e investimento. O IVE da operación dedúcese no trimestre de adquisición en ambos os casos, independentemente de que se trate dun gasto ou dun investimento.

As amortizacións, en profundidade

Esta táboa elaborada pola Axencia Tributaria brinda dúas posibilidades ás organizacións. Se desexan alongar o proceso todo o posible, poden amortizar os seus investimentos no período máximo de anos. Pero hai outra fórmula, máis recomendada para aquelas que queren amortizar os seus investimentos rapidamente. Estas firmas optarán polo coeficiente lineal máximo, é dicir, a porcentaxe máis elevada que se pode deducir anualmente. O plan de amortización é calculado ao comezo do proceso, e xeralmente non se pode modificar.

Supoñamos, por exemplo, que unha empresa de construción compra unha máquina escavadora, cuxo período de vida útil é superior a un ano. Aínda que o seu diñeiro diminúa, a máquina pasa a formar parte do seu activo. Non se producen perdas, tan só ten lugar unha variación do patrimonio. Ademais, a escavadora vai resultar clave para a xeración de ingresos no futuro. Por tanto, é un investimento, e ten que aparecer reflectida no balance de situación.

Como debería proceder a construtora para amortizala correctamente? Para comezar, deducirá o IVE no mesmo trimestre no que a adquire. A continuación, comprobará a información oficial da AEAT para ver as súas posibilidades de amortización.

Segundo a táboa, a maquinaria pode amortizarse durante un período máximo de 18 anos, ou cun coeficiente lineal máximo do 12 %. Deste xeito, a construtora podería deducila como gasto durante case dúas décadas ou, se opta pola segunda opción, rebaixaría a cantidade de anos a pouco máis de 8. A decisión está nas súas mans.

Independentemente do método empregado, chegará un momento en que finalice a vida útil da escavadora, e a compañía deberá comprar outra para continuar coa súa actividade e non xerar prexuízo nas súas ganancias. Se desexa evitar enfrontarse súbitamente a ese desembolso, pode aforrar cada ano a cantidade que lle toca deducir. Así, cando lle toque adquirila de novo, non se verá obrigada a pedir un préstamo ou a recorrer a outras fontes para dispoñer do diñeiro necesario.

Este é un coñecemento transversal e aplicable a todos os sectores da economía. Non importa que se trate dun emprendedor que está a lanzar o seu negocio, un aforrador que busca financiar facturas para multiplicar o seu capital, un directivo á cabeza dunha multinacional ou un proxecto sostible que recorre a plataformas de financiamento alternativo. Todos eles deben coñecer a diferenza entre gasto e investimento.

coñecemento financeiro investimentos
Inversa Team
Inversa Team

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión