Blog.

Falamos de seguridade: Facturas aseguradas.

8 July 2019
FALAMOS DE SEGURIDADE: FACTURAS ASEGURADAS

 

 

A que nos referimos cando falamos de facturas aseguradas?

Cando unha empresa negocia un contrato de compravenda(factura) co seu cliente concedéndolle un aprazamento de pago está a asumir o papel de acredora e os clientes aos que vendeu un ben ou un servizo serían a parte debedora.

Nestes casos as empresas para cubrirse as costas poden recorrer á contratación dun seguro de crédito que se converte na mellor ferramenta para unha xestión eficiente do risco .

Que servizos adoita incluír este seguro?( Ley del Contrato de Seguro ,(art.69,70,71,72)

1- Información sobre a solidez financeira dos teus clientes actuais e potenciais.

Este servizo supón un seguimento continuo e permanente da solvencia da carteira de clientes .

Para o investidor supón a seguridade dunha dobre análise, o noso e o da aseguradora.

2- Recobro.

O asegurador pon en marcha unha serie de medidas orientadas á cobranza de créditos impagados. O recobro pode estenderse á débeda que non estaba cuberta pola póliza.

3- Indemnización.

Indemnizarase ao Asegurado polas perdas derivadas da falta de pago do prezo aprazado.

En que condicións actívase?
Para que un asegurado poida cobrar a indemnización por parte do seu seguro de crédito o debedor deberá ser declarado insolvente. Non obstante o anterior no momento que a empresa se atope con falta de pagamentos por parte dos seus clientes deberá notificarllo ao seu asegurador e este teralle que pagar, transcorridos 6 meses desde a realización do aviso , o 50% da cobertura pactada nun inicio con carácter provisional e a conta da liquidación definitiva .


Devolve o 100% do capital?
A porcentaxe da indemnización pactarase individualmente e recollerase no contrato. Corresponderá á perda final resultante de engadir ao crédito impagado do asegurado unha serie de custos orixinados das xestións de recobro, así como dos gastos procesuais e outros pactados.

No caso de investimento en facturas aseguradas. Devolve os intereses?
No caso de Inversa somos a primeira plataforma que paga os intereses por anticipado polo que xa non procede dita devolución. O cliente xa cobra a súa rendibilidade no momento que se formaliza a operación , é dicir, en canto cóbrese a factura.

Inversa traballa con varios clientes cuxa facturación está asegurada cunha cobertura do 90-95% , dita cobertura transmítese co endoso, o que converte ás devanditas facturas nun produto de investimento cun grao de seguridade moi elevado.

 

anticipo de facturas CROWDFACTORING crowdlendig FACTORING inversión segura
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión